Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Negovalec/negovalka dreves na višiniDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 4
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Najmanj dosežena raven izobrazbe SOK 2.

 

ISCED področje ISCED področje:
Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: gozdarstvo in lov
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati, organizirati in izvajati delo tudi znotraj skupine v delovnem okolju skladno s standardi kakovosti dela
 • odgovorno in gospodarno ravnati z drevesi, opremo, materiali, energijo in s časom
 • zagotavljati lastno varnost, varnost drugih udeleženih v delovnem procesu ter varovati okolje in lastnikovo premoženje
 • delovati odgovorno, podjetno in etično
 • delovati timsko in komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel uspešne komunikacije
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • izvesti pripravljalna dela za nego ali posek dreves
 • izvesti nego ali posek drevesa po delih
 • izvesti sanacijo dreves po navodilih
 • uporabljati dvižno platformo
 • izvesti varno spuščanje sodelavca z drevesa
 • urediti delovišče po opravljenem delu.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda lahko komisija:

 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
Praktično preverjanje z zagovorom.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: