Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Mladinski delavec/Mladinska delavkaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Najmanj eno leto izkušenj na področju mladinskega dela, ki jih kandidat dokaže z referenčnimi pismi organizacij, ki delujejo na področju mladinskega dela.

 

ISCED področje ISCED področje:
Zdravstvo in socialna varnost
ISCED podpodročje isced podpodročje: varstvo otrok in storitve za mlade
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat je zmožen:

 • načrtovati, izvajati in vrednotiti mladinske programe v sodelovanju z mladimi,
 • vzpostavljati in vzdrževati sodelovalne in zaupne odnose z mlado osebo,
 • delovati z mladimi v skupinah in timih,
 • omogočati mladim pridobivanje kompetenc,
 • izvajati dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih,
 • zagotavljati kakovost lastnega dela in skrbeti za lasten osebnostni in strokovni razvoj,
 • upoštevati načela trajnostnega razvoja in varovanja zdravja pri delu z mladimi.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

Način preverjanja

A.    Komisija bo kandidata preverjala z metodo pisni izdelek z zagovorom v primeru, da ne dokazuje v zadostnem obsegu ali nobenih zahtevanih znanj, spretnosti in kompetenc iz sledečih operativnih del:

 • načrtuje programe mladinskega dela v sodelovanju z mladimi
 • izvaja programe mladinskega dela v sodelovanju z mladimi
 • vrednoti programe mladinskega dela
 • izvaja dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih

Kandidat lahko izdela pisni izdelek pred preverjanjem. Navodila za pripravo izdelka in nalogo, ki jo mora kandidat z izdelkom opraviti predhodno, določi komisija po pregledu osebne zbirne mape. Kandidat v izdelku dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob predstavitvi izdelka na preverjanju se izvede tudi ustni zagovor opravljene naloge, ki obsega preverjanje spretnosti in znanj vezanih na posamezno operativno delo, skladno s poklicnim standardom Mladinski delavec/mladinska delavka.

B.    Komisija bo kandidata preverjala z metodo praktično preverjanje z zagovorom v primeru, da ne dokazuje v zadostnem obsegu ali nobenih zahtevanih znanj, spretnosti in kompetenc iz sledečih operativnih del:

 • vzpostavlja in vzdržuje sodelovalne in zaupne odnose z mlado osebo
 • deluje z mladimi v skupinah in timih
 • omogoča mladim pridobivanje kompetenc

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob praktični nalogi se izvede tudi ustni zagovor opravljene naloge, ki obsega predstavitev opravljenega dela, in preverjanje znanj, vezanih na posamezno operativno delo, skladno s poklicnim standardom Mladinski delavec/mladinska delavka.
 

Mladinski delavec/mladinska delavka

SOK 5

EOK 4

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 5 / EOK 4

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: