Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Medkulturni mediator/medkulturna mediatorkaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 6
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • dosežena najmanj izobrazba na ravni SOK 5 ali potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja, ki ga izda Državni izpitni center - RIC (Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito) in
 • najmanj 300 ur medkulturnega posredovanja/mediacije, ki jih je kandidat(ka) opravil(a) v zadnjih petih letih, kar dokazuje z referenčnimi pismi organizacij, društev, institucij ipd. Od navedenih 300 ur lahko za največ 100 ur dokazuje z izjavo uporabnika(ov) oz. priseljenca(ev), tj. tistih/tistega, za kogar je kandidat opravljal medkulturno mediacijo in
 • dokazilo o znanju jezikov:
  • znanje slovenskega jezika najmanj na ravni B1, ki ga kandidat(ka) dokazuje z listino o izobrazbi najmanj na ravni SOK 5 v Republiki Sloveniji ali z javnoveljavno listino o opravljenem izpitu iz znanja slovenščine z doseženim znanjem najmanj na ravni B1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira pri branju, poslušanju in govorjenju ter najmanj na ravni A2 pri pisanju in
  • znanje vsaj še enega jezika, kar kandidat(ka) dokazuje z referenčnim pismom organizacij, društev, institucij ipd.
ISCED področje ISCED področje:
Zdravstvo in socialna varnost
ISCED podpodročje isced podpodročje: socialno delo in svetovanje
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 6
Raven EOK: EOK 5

Učni izidi:

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati in organizirati svoje delovne aktivnosti na področju medkulturne mediacije
 • delovati kot komunikacijski most med osebami, katerih prvi jezik ni slovenščina, in deležniki na področju integracije/vključevanja priseljencev
 • vzpostavljati in omogočati medkulturno komunikacijo ter delovati v institucionalnem in neinstitucionalnem okolju
 • vzpostavljati odprt odnos do jezikovnih, kulturnih in drugih raznolikosti ciljnih skupin
 • upoštevati načela medkulturnosti, ki temeljijo na spoštovanju raznolikosti ljudi, sožitju med njimi in premagovanju stereotipov in predsodkov
 • zagotovavljati kakovost in učinkovitost dela, biti usmerjen v doseganje rešitev dane situacije
 • varovati zdravje in okolje ter uporabljati sodobna informacijsko-komunikacijska orodja
 • skrbeti za lasten strokovni razvoj na področju integracije/vključevanja priseljencev

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
Praktično preverjanje z zagovorom.

 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: