Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Manipulant/manipulantka nevarnih odpadkovDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 4 in
 • najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju dela z odpadki.
ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: javna higiena in komunalne storitve
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • samostojno načrtovati in organizirati lastno delo v delovnem okolju skladno s standardi kakovosti dela na področju ravnanja z odpadki
 • odgovorno in gospodarno ravnati z viri (stroji, napravami, opremo, materiali, energijo, časom …)
 • komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel uspešne komunikacije
 • zagotavljati lastno varnost, varnost drugih udeleženih v procesu dela ter varovati okolje
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in programsko opremo na področju ravnanja z odpadki
 • sprejemati in prepoznavati nevarne odpadke
 • predhodno skladiščiti prevzete odpadke glede na njihovo sestavo
 • pripraviti dokumente za oddajo ali prevzem nevarnih odpadkov
 • ukrepati v primeru nesreče
 • podajati informacije za javnost in svetovati strankam
 • voditi evidence in pripravljati delovna poročila

 

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 • Praktično preverjanje z zagovorom.

 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: