Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Magister scenskega oblikovanja/magistrica scenskega oblikovanjaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
2 leti
Kreditne točke Kreditne točke: 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Zaključen študijski program 1. stopnje na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo – Oddelek za oblikovanje tekstilij, Fakulteti za arhitekturo ali drug ustrezen visokošolski umetniški program 1. stopnje ali
 • zaključen dodiplomski študijski program na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo – Oddelek za oblikovanje tekstilij, Fakulteti za arhitekturo ali drug ustrezen visokošolski umetniški program 1. stopnje ali
 • zaključen študijski program 1. stopnje z drugih humanističnih ali družboslovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 KT ali
 • zaključen dodiplomski študijski program z drugih humanističnih ali družboslovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 KT.
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: glasba, ples in uprizoritvene umetnosti
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 8
Raven EOK: EOK 7
Raven EOVK: Druga stopnja

Učni izidi:
Imetnik/imetnica kvalifikacije je usposobljen/-a za:
(splošne kompetence)
 • logično, abstraktno, analitično in sintetično razmišljanje,
 • izražanje strokovnega znanja v pisni in ustni obliki in njegovo kritično reflektiranje in vrednotenje,
 • kompetentno in suvereno prenašanje osvojenih znanj v prakso,
 • povezovanje pridobljenih znanj in usposobljenosti z različnimi področji, njihovo samostojno poglabljanje in izpopolnjevanje,
 • ustrezno povezovanje in samostojno nadgrajevanje informacij,
 • prenos svojih znanj in sposobnosti na druga problemska področja (sposobnost transferja) ter njihovo obravnavanje intra- in interdisciplinarno,
 • zaznavanje in inovativno reševanje kompleksnejših problemov in konfliktnih situacij ter kompetentno in suvereno odločanje,
 • ustrezno odzivanje na nove situacije ter ustvarjanje novih konceptov,
 • spoznavanje in uporabo skupinske komunikacije ter za sestavljanje in vodenje skupine,  
 • refleksijo in samorefleksijo, kritično in celostno razmišljanje,
 • samostojno iskanje novih virov znanja na umetniškem, strokovnem in znanstvenem področju,
 • strokovno in učinkovito uporabo IKT pri iskanju, izbiranju, obdelavi, predstavitvi in posredovanju informacij,
 • kompetentno sprejemanje mnenj drugih in suvereno ter argumentirano odzivanje nanje,
 • ocenjevanje lastne in tuje zmožnosti in sposobnosti ter učinkovito in ekonomično delovanje,
 • ocenjevanje in zagotavljanje kakovosti lastnega dela ter zviševanje standardov kakovosti v delovnem okolju,
 • inovativno uporabo umetniških in znanstvenih metod,
 • pridobivanje, koncipiranje in vodenje projektov,
 • razvoj vodstvenih sposobnosti in oblikovanje kakovostnih in učinkovitih medčloveških odnosov v strokovni sferi in zunaj nje,
 • kritično in poglobljeno spremljanje aktualnega dogajanja v medijih,
 • ustvarjalno osmišljanje podatkov in sintetiziranje informacij,
 • razvoj medkulturne komunikacije v formalnih in neformalnih situacijah,
(predmetno specifične kompetence)
SMER SCENOGRAFIJA
 • podrobno poznavanje odnosov vseh sodelujočih komponent pri nastanku predstave oziroma dogodka,
 • poznavanje lastnosti in možnosti, ki jih odpira 'prostor igre',
 • prepoznavanje pomembnosti odnosa med dogodkom in prostorom, prostorom in zgodbo, prostorom igre in igro prostora,
 • transformiranje idejno-vsebinskih konceptov v likovno govorico,
 • poznavanje kompleksnega procesa od zasnove do izvedbe scenografije,
 • razumevanje, koordiniranje in usmerjanje ustvarjalnih procesov v delavnicah in uprizoritvenih lokacijah,
 • oblikovanje in razvijanje kreativnih idej,
 • kreativno sodelovanje s soustvarjalci projekta (režiser, igralci, scenograf, svetlobni oblikovalec, dramaturg itd.),
 • obvladovanje vseh scenografovih praktičnih in tehničnih nalog (skica, risba, detajl ipd.),
 • posredovanje scenografske zamisli v delavnicah (izbira materialov, način obdelave ipd.),
 • analitično in kritično presojo lastnih ustvarjalnih postopkov v posameznih fazah snovanja in izvedbe,
SMER KOSTUMOGRAFIJA
 • detajlno poznavanje odnosov med kostumom in: tekstom, režiserjem, igralcem, prostorom,  uprizoritvijo, gledalcem,
 • poznavanje povezav in vplivov med oblačili, kostumi, literaturo, dramatiko in uprizarjanjem,
 • poznavanje različnih gledaliških, filmskih idr. praks in režijskih postopkov,
 • poznavanje načina oblačenja in obnašanja v povezavi  s političnimi, družbenimi in tehnološkimi dejavniki v različnih zgodovinskih obdobjih in geografskih področjih,
 • razumevanje povezanosti oblačil in kostumov z materialno kulturo v širšem in likovno umetnostjo v ožjem smislu,
 • iskanje, apliciranje in transformiranje različnih historičnih in sodobnih virov in vzorov v zasnovo kostumskih rešitev,
 • oblikovanje in razvijanje kreativnih idej,
 • transformiranje idejno-vsebinskih konceptov v likovno govorico,
 • razumevanje psihofizičnega ustroja kostuma,
 • upoštevanje in razumevanje povezave med kostumom, igralčevo osebnostjo in ustvarjanjem dramskega lika,
 • razumevanje funkcije posameznega kostuma kot tudi  celotne kostumske podobe v odnosu do koncepta uprizoritve, dramaturgije, scenografije, svetlobe, glasbe itd.,
 • kreativno sodelovanje s soustvarjalci projekta (režiser, igralci, scenograf, svetlobni oblikovalec, dramaturg itd.),
 • poznavanje pomena in možnosti različnih vsebinskih (režijski koncept) in vizualnih (kostumski koncept) izrazil kostumografije kot dela celostne podobe tako v zasnovi (skica) kot izvedbi (kostum),
 • poznavanje kompleksnega procesa od zasnove do izvedbe kostumografije,
 • obvladovanje vseh kostumografovih praktičnih in tehničnih nalog (skica, risba, detajl ipd.),
 • posredovanje kostumske zamisli v krojaških delavnicah (izbira materialov, način obdelave ipd.),
 • razumevanje, koordiniranje in usmerjanje ustvarjalnih procesov v delavnicah in uprizoritvenih lokacijah,
 • analitično in kritično presojo lastnih ustvarjalnih postopkov v posameznih fazah snovanja in izvedbe kostumografije,
 • oblikovanje zavesti o odgovornosti za umetniško in produkcijsko razsežnost načrtovane kostumske zamisli in izvedbe,
 • primerjavo rezultatov lastnega ustvarjanja z delom drugih ustvarjalcev ter umestitev svojih avtorskih kreacij v širši idejno-estetski kontekst,
 • oblikovanje zavesti o etični razsežnosti medijskega ustvarjanja.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10). 

Napredovanje:

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Prehodnost:

Doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK: raven 10)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Izvajalci:

Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

URL

URL izvajalca: