Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Magister marketinga in prodaje/magistrica marketinga in prodajeDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
2 leti
Kreditne točke Kreditne točke: 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:

Vpis v prvi letnik je namenjen kandidatom, ki so zaključili visokošolski študijski program prve stopnje v obsegu 180 ECTS; in kandidatom, ki so zaključili triletni študijski program (pred bolonjskim sistemom) z ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije, pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike).

Kandidati za vpis v magistrski študijski program druge stopnje z drugih strokovnih področij opravijo dodatne študijske obveznosti v obsegu 12-15 kreditnih točk po ECTS, ki jih na podlagi predhodnih znanj določi Komisija za študentske zadeve. 

Vpis v drugi letnik (po Merilih za prehode) je namenjen kandidatom, ki so zaključili univerzitetni študijski program prve stopnje v obsegu 240 ECTS; kandidatom, ki so zaključili štiriletni študijski program (pred bolonjskim sistemom), in kandidatom, ki so zaključili specialistične študijske programe z ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije, pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike).

Kandidati za vpis v magistrski študijski program druge stopnje po merilih za prehode iz drugih strokovnih področij opravijo dodatne študijske obveznosti v obsegu 12-15 kreditnih točk po ECTS, ki jih na podlagi predhodnih znanj določi Komisija za študentske zadeve. 
Pogoje za vpis v magistrski študijski program druge stopnje izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

ISCED področje ISCED področje:
Poslovne in upravne vede, pravo
ISCED podpodročje isced podpodročje: marketing in oglaševanje
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 8
Raven EOK: EOK 7
Raven EOVK: Druga stopnja

Učni izidi:

splošne kompetence:

 • sposobnost razumevanja in analiziranja nenehno spreminjajočega se globalnega poslovnega okolja, njegovih priložnosti in izzivov;
 • obvladovanje raziskovalnih metod in postopkov z uporabo analitičnih in programskih orodij v funkciji odkrivanja novih poslovnih priložnosti in oblikovanja ustreznih marketinških in prodajnih strategij;
 • sposobnost uporabe informacijske tehnologije za učinkovito podporo pri upravljanju marketinških in prodajnih procesov;
 • sposobnost analize kompleksnih problemov v zunanjem in notranjem okolju podjetja/organizacije in sinteze rešitev ter sprejemanja odgovornosti za predvidevanje, strateško načrtovanje in trajnostno rast podjetij/organizacij ;
 • sposobnost strateškega in taktičnega načrtovanja, uporabe metod in orodij za implementacijo uspešnega in učinkovitega marketinga in prodaje;
 • sposobnost mreženja in prepoznavanja ter razvoja poslovnih priložnosti;
 • razvoj komunikacijskih in pogajalskih sposobnosti, sposobnost timskega dela in kritične (samo)refleksije;
 • sposobnost obvladovanja sprememb in prilagajanja potrebam trga in zahtevam potrošnikov na podlagi stalnega evalviranja izdelkov/ storitev; 
 • sposobnost identificiranja priložnosti in izzivov trga in širšega poslovnega okolja ter strateškega uvajanja inovacij;
 • sposobnost kreativnega spopadanja z izzivi globalnega marketinga in prodaje ter kreativnega razmišljanja za učinkovito reševanje poslovnih problemov;
 • sposobnost analitičnega razmišljanja in družbeno odgovornega podjetništva, razumevanja interkulturnih vidikov, zavezanost etičnemu ravnanju ter visoki profesionalnosti.

Predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost smiselne integracije in uporabe teoretičnih ter praktičnih znanj s področja poslovanja v mednarodnem okolju, ekonomije, menedžmenta za obvladovanje procesov marketinga in prodaje ter njihove interdisciplinarne uporabe s ciljem trajnostne rasti podjetja/ organizacije; 
 • razumevanje interdisciplinarnih in teoretičnih pristopov z uporabo raziskovalnih metod z razumevanjem trga, njegovih ekonomskih, pravnih, socialnih in kulturnih posebnosti; 
 • razumevanje obnašanja potrošnikov za prepoznavanje in oblikovanje poslovnih priložnosti ter konkurenčen razvoj izdelkov/storitev podjetja/organizacije;
 • sposobnost za razumevanje in kritično analizo pri reševanju konkretnih poslovnih problemov na področju vodenja procesov marketinga in prodaje;
 • sposobnost samostojnega načrtovanja, vodenja in evalviranja procesov ter uporabe učinkovitih orodij na področju menedžmenta marketinga in prodaje glede na potrebe trga ter konkurenčne prednosti izdelkov/storitev;
 • sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v širšem kontekstu uspešnega poslovanja ter učinkovitega marketinga in prodaje;
 • sposobnost kreativnega spopadanja z izzivi globalnega poslovnega okolja z uporabo inovativnih metod in tehnik za ustvarjalno razmišljanje;
 • sposobnost prenosa, prilagoditve in razvoja dobre prakse na področju marketinga in prodaje ter kreativnega upravljanja s človeškimi viri za uspešno prodajo; 
 • uporaba informacijske tehnologije za potrebe strateškega odločanja, izvajanja in evalviranja marketinških in prodajnih aktivnosti;
 • sposobnost komuniciranja, lobiranja in pogajanja v mednarodnem in večkulturnem okolju;
 • sposobnost razvoja in uveljavljanja blagovne znamke v domačem in mednarodnem okolju;
 • sposobnost evalviranja in reflektiranja lastnega dela ter širjenja inovativnih praks za razvoj stroke.

Ocenjevalci:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10). 

Ocenjevanje in zaključevanje:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10). 

Napredovanje:

Študent rednega študija lahko napreduje v drugi letnik, če zbere 42 KT prvega letnika. Študent izrednega študija lahko napreduje v drugi letnik, če zbere 33 KT prvega letnika.

Magister marketinga in prodaje/magistrica marketinga in prodaje

SOK 8

EOK 7

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 10 / EOK 8

Prehodnost:

Doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK: raven 10)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Študent, ki se je vpisal v drugostopenjski študijski program, dokonča drugostopenjski študijski program, ko opravi vse, s programom določene študijske obveznosti.

Izvajalci:

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor 

URL

URL izvajalca: