Magister managementa v športu/magistrica managementa v športu

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Magister managementa v športu/magistrica managementa v športuDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
2 leti
Kreditne točke Kreditne točke: 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Zaključen študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (ekonomskih in poslovnih ter športnih znanosti) in doseženih najmanj 180 KT ali
 • zaključen dosedanji študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij: družbene vede, poslovne in upravne vede, izobraževanje učiteljev (športna vzgoja), osebne storitve in pravo ali
 • zaključen enakovreden študijski program z drugih nesorodnih strokovnih področij, naveden v prejšnji alineji, ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS.
ISCED področje ISCED področje:
Poslovne in upravne vede, pravo
ISCED podpodročje isced podpodročje: poslovanje in upravljanje, menedžment
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 8
Raven EOK: EOK 7
Raven EOVK: Druga stopnja

Učni izidi:

Študent/študentka je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • razumevanja in aplikacije znanj in spoznanj, ki zajemajo filozofske in splošne metodološke osnove teorije športa, teorije kulture in organizacijske kulture športa, teorije organizacije, teorije managementa ter poznavanje izbranih področij ekonomske teorije,
 • razumevanja, negovanja in razvijanja filozofskih, splošnih kulturnih, etičnih, moralnih, pravnih in socialnih sestavin v stroki, še zlasti pri razvoju organizacijske kulture v športu,
 • zavestnega soočanja s strokovnimi zasnovami, ki jih uporabljamo v managementu, njihovimi koreninami ter nenehnega premišljevanja o tem, kako bi jih bilo mogoče spremeniti oz. izboljšati,
 • aplikacije teoretičnega znanja o managementu v športu na dejanske primere iz prakse,
 • uspešnega vodenja na makro ravni organiziranosti športa, turizma, fitnesa, zdravja itd. (sem sodijo športni klubi in društva, športne zveze, javni zavodi v športu in podjetja) ob hkratnem upoštevanju interdisciplinarnosti stroke (poslovno-ekonomskih in športnih znanosti, pedagogike športa, kineziologije, biomehanike, znanosti o športnem treniranju, psihologije športa, sociologije športa, zgodovine športa itd.),
 • uspešnega opravljanja funkcije managerja športne organizacije (obvladovanje managementa in podjetništva),
 • vodenja in managementa športnorekreacijskih programov na področju turizma, wellness programov in drugih proizvodov na področju športa,
 • razumevanja učinkovitega reševanja problemov, kar vključuje njihovo analiziranje, vprašanja uresničevanja zamišljenih rešitev in učinkovito kontroliranje uresničevanja rešitev,
 • razvijanja in utrjevanja znanja, bralnega razumevanja ter pisnega in ustnega izražanja,
 • praktičnega retoričnega nastopa pred skupino v javnosti,
 • uporabe sodobnih oblik medosebnega in skupinskega elektronskega komuniciranja in sodelovanja,
 • učinkovite uporabe komunikacijske in informacijske tehnologije,
 • iskanja informacij in dostopa do informacijskih virov v knjižnici ter preko interneta in elektronskih bibliografskih zbirk,
 • poznavanja in razumevanja uporabe spleta kot vira informacij in vsebin, medija za publiciranje, komuniciranje in sodelovanje (spletno iskanje informacij, gradiv in programov ter uporaba spleta pri učenju na daljavo),

(predmetnospecifične kompetence)

 • poznavanja in razumevanja teorije filozofije (opredelitev pojmov telesne, gibalne in športne kulture; mesto in vloga filozofije športa; dvom (skepsa) kot temeljno gibalo filozofije športa; stopnje filozofije športa; predlogično mišljenje in predznanost; verovanja, miti in religije; filozofija in dogmatizem, filozofija in ideologija, filozofija in teoretski način mišljenja; filozofija in znanost; filozofija v vsakdanjem življenju; filozofija in umetnost),
 • poznavanja in razumevanja interdisciplinarnosti področja filozofije športa (antropologija, etika, estetika, metafizika in ontologija, logika, spoznavna teorija in teorija znanosti, filozofija jezika, filozofija zgodovine, filozofija religije, filozofija narave, pravna filozofija ter socialna in politična filozofija),
 • poznavanja in razumevanja teorije prava na področju športa (vloga pravnega sistema v družbi; osnove filozofije in teorije prava; zakoni, regulacija, pravila, politika, pravni red in pravna higiena; zakonodaja v športu in šolstvu; mednarodno športno razsodišče; pravni vidiki statusa športnika in športnega delavca; doping in druge kršitve športnega reda),
 • poznavanja in razumevanja teorije trženja kot poslovno-funkcijskega vidika managementa (trženje kot poslovna funkcija), kar zajema oblikovanje tržno privlačnega izdelka, postavljanje cen, oblikovanje prodajnih poti in trženjsko komuniciranje,
 • poznavanja in praktičnega planiranja ter izvedbe načinov in oblik promocije ter oglaševanja na področju športa na domačih in tujih trgih,
 • poznavanja in razumevanja metodologije raziskovanja (faze raziskovanja, vrste raziskovanja ter zbiranje, obdelava in razlaga rezultatov),
 • poznavanja in razumevanja teorije statistike (osnovni pojmi, zakonitosti in postopki statističnih metod; osnove verjetnostnega računa in kombinatorike; merjenje, standardizacija, ocenjevanje in vrednotenje testnih rezultatov; grafično prikazovanje rezultatov posameznikov in skupin; zbiranje, urejanje, kontrola in analiza podatkov, ocenjevanje parametrov in testiranje hipotez; merjenje povezanosti, regresija, analiza enostavnejših poskusov, analiza časovnih vrst; specifična programska orodja za podporo dela na področju managementa v športu),
 • samostojne priprave, grafične in analitične obdelave podatkov ter pravilne razlage dobljenih rezultatov,
 • uporabe analitičnih metod, orodij in postopkov pri razvojno­raziskovalnem delu na področju managementa nasploh ter managementa v športnih organizacijah.
Ocenjevanje in zaključevanje:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

 

Napredovanje:

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Magister managementa v športu/magistrica managementa v športu

SOK 8

EOK 7

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 10 / EOK 8

Prehodnost:

Doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK, raven 10)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Izvajalci:

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta in Fakulteta za šport

URL

URL izvajalca:

Prihajajoči dogodek

Center RS za poklicno izobraževanje, 02. 12. 2019

9. srečanje skupine evropskih orodij transparentnosti - EU TOOLS

Na Centru RS za poklicno izobraževanje se bo, 12. 12. 2019, srečala skupina evropskih orodij transparentnosti (NKT...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane