Magister laboratorijske biomedicine/magistrica laboratorijske biomedicine

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Magister laboratorijske biomedicine/magistrica laboratorijske biomedicineDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

2 leti
Kreditne točke

Kreditne točke

120 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

 • Univerzitetni študijski program prve bolonjske stopnje Laboratorijska biomedicina (180 ECTS) ali
 • univerzitetni študijski program prve bolonjske stopnje Biokemija (180 ECTS) ali
 • visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004 iz strokovnega področja Laboratorijska biomedicina ali
 • univerzitetni študijski program prve bolonjske stopnje ostalih področij, če kandidati dodatno opravijo 10-60 kreditnih točk iz nabora predmetov univerzitetnega študijskega programa prve bolonjske stopnje Laboratorijska biomedicina (te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija).
ISCED področje ISCED področje
Zdravstvo in socialna varnost
ISCED podpodročje isced podpodročje medicina
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 8

Raven EOK

EOK 7

Raven EOVK

Druga stopnja

Učni izidi

Študent/študentka je usposobljen/-a za:
(splošne kompetence)

 • analiziranje, kritično vrednotenje, iskanje rešitev ter reševanje konkretnih problemov, ki se pojavljajo na področju laboratorijske biomedicine,
 • avtonomnost pri izvajanju strokovnega in raziskovalnega dela,
 • ustrezna znanja za razumevanje, uvedbo, uporabo in vrednotenje sodobnih tehnik in metod, uporabnih na celotnem področju laboratorijske biomedicine,
 • zagotavljanje kakovostnih postopkov,
 • individualno raziskovalno delo, za delo v skupini in znanja, potrebna pri komuniciranju in objavljanju rezultatov,
 • ustrezno etično oblikovano osebnost za delo z bolniki in biološkim humanim materialom in za delo v biomedicinskih raziskavah,

(predmetnospecifične kompetence)

 • samostojno izvajanje zahtevnih analiz in preiskav (glede na postopek ali tip vzorca) humanega biološkega materiala,
 • vrednotenje uporabnosti metod in rezultatov laboratorijskih preiskav za oceno zdravstvenega stanja preiskovanca,
 • razlago (interpretacijo) laboratorijskih izsledkov (rezultatov),
 • sodobne pristope k racionalni laboratorijski diagnostiki,
 • iskanje novih kazalcev, uporabnih v diagnostiki različnih bolezni,
 • razumevanje laboratorijske biomedicine kot interdisciplinarnega področja, ki se povezuje z naravoslovno matematičnimi vedami in medicino,
 • umeščanja novih informacij in interpretacij na področju laboratorijske biomedicine,
 • razvoj novih analiznih metod ali aplikacij za specifične biološke vzorce (EF, HPLC, ELISA ...),
 • uporabo sodobnih informacijskih tehnologij (na primer: podatkovne baze iz področja genomike, proteomike, metabolomike, itd.),
 • razumevanje legislative, regulative in etike na področju laboratorijskemedicine.

Ocenjevanje in zaključevanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).
 

Napredovanje

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik. Za napredovanje v drugi letnik mora opraviti študijske obveznosti pri vseh obveznih predmetih prvega letnika (48 ECTS).

Prehodnost

Doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK: raven 10)

Pogoji za pridobitev javne listine

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse s programom določene študijske obveznosti v skupnem obsegu 120 KT, vključno z uspešnim zagovorom magistrske naloge.

Izvajalci

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo

URL

URL izvajalca

Prihajajoči dogodek

Center RS za poklicno izobraževanje, 02. 12. 2019

9. srečanje skupine evropskih orodij transparentnosti - EU TOOLS

Na Centru RS za poklicno izobraževanje se bo, 12. 12. 2019, srečala skupina evropskih orodij transparentnosti (NKT...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane