Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Magister igre/magistrica igreDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
1 leto
Kreditne točke Kreditne točke: 60 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Zaključen štiriletni študijski program na UL AGRFT ali
 • zaključen triletni študijski program 1. stopnje dramske igre, gledališke režije, igre z lutko in podobno, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 KT.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti (sprejemni razgovor in predstavitev dotedanjega dela v zbirni mapi - portfolio).
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: glasba, ples in uprizoritvene umetnosti
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 8
Raven EOK: EOK 7
Raven EOVK: Druga stopnja

Učni izidi:
Imetnik/imetnica kvalifikacije je usposobljen/-a za:
(splošne kompetence)
 • logično, abstraktno, analitično in sintetično razmišljanje,
 • izražanje strokovnega znanja v pisni in ustni obliki in njegovo kritično reflektiranje in vrednotenje,
 • kompetentno in suvereno prenašanje usvojenih znanj v prakso,
 • povezovanje pridobljenih znanj in usposobljenosti z različnimi področji, njihovo samostojno poglabljanje in izpopolnjevanje,
 • ustrezno kontekstualiziranje in samostojno nadgrajevanje informacij,
 • prenos svojih znanj in sposobnosti na druga problemska področja (sposobnost transferja) ter njihovo reševanje intra- in interdisciplinarno,
 • zaznavanje in inovativno reševanje kompleksnejših problemov in konfliktnih situacij ter kompetentno in suvereno odločanje,
 • ustrezno odzivanje na nove situacije ter ustvarjanje novih konceptov,
 • pristop k timskemu načinu reševanja problemov ter za sestavljanje in vodenje strokovnih skupin,  
 • refleksijo in samorefleksijo, kritično in celostno razmišljanje,
 • samostojno iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju,
 • strokovno in učinkovito uporabo IKT pri iskanju, izbiranju, obdelavi, predstavitvi in posredovanju informacij,
 • kompetentno sprejemanje mnenj drugih in suvereno ter argumentirano odzivanje nanje,
 • ocenjevanje lastne in tuje zmožnosti in sposobnosti ter učinkovito in ekonomično delovanje,
 • ocenjevanje in zagotavljanje kakovosti lastnega dela ter zviševanje standardov kakovosti v delovnem okolju,
 • inovativno uporabo znanstvenih metod,
 • pridobivanje, koncipiranje in vodenje projektov,
 • razvoj vodstvenih sposobnosti in oblikovanje kakovostnih in učinkovitih medčloveških odnosov v strokovni sferi in zunaj nje,
 • ustvarjalno osmišljanje podatkov in sintetiziranje informacij,
 • razvoj medkulturne komunikacije v formalnih in neformalnih položajih,
 • analizo in sintezo,
 • uporabo znanja v praksi,
 • načrtovanje in ravnanje s časom,
 • govorjenje in pisanje v slovenščini,
 • kritičnost in samokritičnost,
 • prilagajanje novim okoliščinam,
 • razvoj novih idej (ustvarjalnost),
 • reševanje problemov,
 • odločanje,
 • delo v skupini,
 • vodenje,
 • delo v interdisciplinarni skupini,
 • delovanje v mednarodnem okolju,
 • avtonomno delovanje,
 • oblikovanje in vodenje projektov,
 • iniciativnost in interpretativnost,
 • zavezanost etiki,
 • skrb za kakovost,
 • željo po uspehu,
(predmetno specifične kompetence)
 • poglobljeno znanje na področju igre v gledališču, filmu itd.,
 • obvladanje sodobnih igralskih metod in sistemov, ter raziskovanje novih,
 • prepoznavanje in razvijanje lastne kreativne specifike, 
 • analitično ocenjevanje lastnega ustvarjalnega postopka,
 • kritično in poglobljeno spremljanje aktualnega dogajanja v medijih,
 • prepoznavanje specifičnosti slovenske kulturne identitete,
 • primerjavo profesionalnega pristopa različnih kultur,
 • spoštovanje različnosti in multikulturalnosti,
 • dokazovanje svojega znanja in talenta v slovenskem in tujem medijskem prostoru,
 • komuniciranje z nestrokovnjaki o področju gledališča, radia, filma in televizije ter kulture in umetnosti,
 • razširjanje in poglabljanje znanja o fenomenu jezika in govora nasploh,
 • prepoznavanje specifike umetnostnega jezika in govora,
 • spoznavanje lastnega govora in njegovega funkcioniranja v odrskih okoliščinah,
 • razumevanje fiziologije govora,
 • poznavanje slovenskega glasovnega sistema in pravorečja,
 • učinkovito in okoliščinam primerno pisno in govorno oblikovanje strokovnih besedil,
 • raziskavo vidnega/kaj gledam, kaj vidim/ – vizualna percepcija,
 • raziskavo odnosov med prostorom in figuro,
 • poznavanje prostora in figure, prostora in dogodka, prostora in časa,
 • poznavanje lastnosti in možnosti, ki jih odpira 'prostor igre',
 • odkrivanje zakonitosti različnih prostorov,
 • poznavanje različnih značilnosti prostorov glede na lokacijo – funkcijo posameznega prostora, glede na dispozicijo in predvsem raziskovanje odnosa med figuro, dogodkom in prostorom,
 • raziskovanje odnosa med vizualno in verbalno – zvočno podobo,
 • poznavanje ritmično-melodičnih parametrov glasbe v povezavi z besedilom in njegovim pomenom,
 • poznavanje ontološke in historične narave dramaturgije v širšem smislu ter poznavanje delovanja dramaturgije kot scenske prakse v ožjem smislu, seznanitev z njeno temeljno funkcijo v kontekstu uprizoritvenega procesa in scenskega dogodka kot takega ter z vlogo pri njuni recepciji,
 • funkcionalno ozaveščanje centra telesa, kar služi boljšemu poznavanju svojega gibalnega aparata, s tem pa se možnost samostojne kreativnosti povečuje,
 • razvijanje, utrjevanje in poglabljanje stanja posebne pozornosti v odnosu do sebe, partnerjev in prostora, poleg tega pa širjenje mej svojih specifičnih gibalnih zmožnosti,
 • razvoj kritičnosti na vseh stopnjah spoznavnega procesa od kritične analize improvizacije in kompozicije preko interpretacije do vrednotenja ustvarjalnega dela.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10). 

Napredovanje:

Študijski program ne predvideva pogojev za napredovanje, saj obsega le en letnik.

Prehodnost:

Doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK: raven 10)

Opis poklica

Kratek opis

Gledališki igralec samostojno, vendar pod neposrednim umetniškim vodstvom režiserja in dramaturga, umetniško oblikuje dramske like in jih igra v predstavah na gledališkem odru, v televizijskem ali radijskem studiu oziroma na filmu. 

Kaj delavec običajno dela

Igralec uteleša dramsko osebo in se pretvarja, da je on sam ta oseba oziroma lik, ki ga igra. Je živa vez med besedilom in avtorjem, med režiserjevimi napotki in gledalcem. Dvojnost je veščina, ki jo igralec goji ves čas svojega igralskega delovanja. Je interpret in izvajalec besedila ali dogajanja. Osmišlja besedilo s pomočjo govora, giba in mima- nebesednega izražanja. Igralec je človek z bujno domišljijo, z izjemno sposobnostjo transformacije in identifikacije. V vlogi se preoblikuje, jo igra ali pa se z vlogo poistoveti. Vanjo se vživi, tako da med njo in njim ni razlike.
Odlikujeta ga sposobnost opazovanja in posnemanja ter psiholoških presoj. Je izjemno občutljiv za dogajanja okoli sebe in poln navdiha ter izredno domiseln in iznajdljiv. Biti mora sposoben pretopiti se v nekaj drugega. Predvsem pa mora znati videti samega sebe, vedeti, kako razmišlja kot igralec in kako kot oseba, ki jo oživlja. Igralec razumsko razčleni vlogo, vanjo vstopi z dušo in telesom in oboje z uporabo igralskih sredstev združi v lik, ki ga predstavlja gledalcem. Ustvarjalnost igralca lahko seže tako daleč, da ustvari gledališče tudi brez literarne predloge in režiserja.  

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Izvajalci:

Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

URL

URL izvajalca: