Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Knjigovodja/knjigovodkinjaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:

Ni posebnih pogojev.

ISCED področje ISCED področje:
Poslovne in upravne vede, pravo
ISCED podpodročje isced podpodročje: računovodstvo in revizija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati in organizirati lastno delo,
 • zagotavljati kakovost in uspešnost dela skladno z navodili za delo in varuje poslovne skrivnosti,
 • zagotavljati lastno varnost, varnost drugih udeleženih v delovnem procesu ter varovati okolje skladno z načeli trajnosti,
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter programska orodja,
 • voditi poslovne knjige,
 • zbirati in urejati knjigovodske podatke,
 • knjižiti nastale poslovne dogodke,
 • izdelovati knjigovodske obračune,
 • dostavljati in prikazovati knjigovodske podatke,
 • shranjevati knjigovodske listine in poslovne knjige,
 • nadzirati proces knjigovodenja,
 • pisno in ustno komunicirati s strankami in sodelavci.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: