Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Izvajalec/izvajalka body piercingaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Najmanj srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri.
ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: frizerske in druge lepotilne storitve
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat je zmožen:

 • načrtovati in organizirati lastno delo ter po potrebi delo drugih,
 • pripraviti delovni prostor, opremo in pripomočke skladno s predpisanimi sanitarno-zdravstvenimi pogoji,
 • pripraviti sebe ter stranko na izvajanje body piercinga,
 • svetovati stranki glede izbire telesnega nakita in izvesti storitev body piercinga skladno s strokovnimi načeli, upoštevajoč strankine želje in varovati njeno zasebnost,
 • samostojno usmerjeno voditi razgovor s stranko glede njenega zdravstvenega stanja in trenutnega počutja, svetovati glede ustrezne izbire telesnega nakita in izbire mesta prebadanja, obrazložiti potek postopka body piercinga in njegovih morebitnih posledic,
 • svetovati glede nadaljnje nege in vzdrževanja prebodenega mesta na telesu in telesnega nakita,
 • odgovorno vzdrževati osebno higieno in urejenost ter higieno delovnega okolja skladno s sanitarno-zdravstvenimi pogoji in predpisi ter zagotavljati izpolnjevanje predpisov, vezanih na varnost in zdravje pri delu ter varovanje okolja,
 • zagotavljati kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno z uveljavljenimi standardi kakovosti dela na področju body piercinga,
 • odgovorno, ekonomično in strokovno uporabljati materiale, pripomočke, energijo in čas pri izvajanju body piercinga,
 • prepoznati morebitna tveganja za izvedbo body piercinga  in ravnati skladno s svojimi pristojnostmi,
 • pri svojem delu samostojno komunicirati s strankami, sodelavci, strokovnjaki in poslovnimi partnerji z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije in pri tem upoštevati poslovno etiko.

 

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

Način preverjanja

Storitev z zagovorom.

Kandidat s praktičnim prikazom storitve dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda.

Kandidat na preverjanju sam zagotovi model za praktičen prikaz storitve.

Če želi kandidat preverjanje opravljati s svojimi pripomočki in materiali (igle, nakit), jih mora prinesti s seboj. Pripomočki/materiali morajo biti certificirani in dovoljeni za uporabo v skladu z veljavnimi predpisi.

 

Izvajalec/izvajalka body piercinga

SOK 5

EOK 4

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 6 / EOK 5

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: