Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Izdelovalec/izdelovalka programske opremeDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Najmanj eno leto delovnih izkušenj s področja razvoja programske opreme in aplikacij ali
 • dokazila o samostojnem delu na področju razvoja programske opreme in aplikacij, ki se dokazujejo z verodostojnimi listinami (referenčna pisma ali/in poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe ali/in pogodbe ali/in dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela v trajanju najmanj enega leta in vsebina opravljenega dela, ali
 • trije lastni izdelki (trije primeri programskih aplikacij), pri katerih se lahko dokaže avtorstvo in niso starejši od dveh let.
ISCED področje ISCED področje:
Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)
ISCED podpodročje isced podpodročje: razvoj in analiza programske opreme in aplikacij
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • uporabljati strojno in programsko opremo ter storitve, ki jih potrebuje pri svojem delu
 • spremljati novosti v stroki ter se vseživljenjsko učiti o novih tehnologijah in razvoju programske opreme, še posebej na področju odprtokodnih rešitev
 • prenesti znanje programiranja iz znanega na neznan programski jezik oziroma okolje
 • sodelovati pri pripravi tehnične dokumentacije in delovnega načrta skladno s strokovnimi standardi ter načeli racionalne rabe človeških in materialnih virov ter skladno s tem načrtovati svoje delo
 • delovati v timu in dokumentirati opravljeno delo tima
 • pri delu upoštevati varnostne in okolijske standarde
 • slediti vrednotam podjetja, uporabljati dobre poslovne običaje, delovati etično in skladno s trajnostnim razvojem družbe
 • gospodarno/trajnostno ravnati z odpadki in razumeti ekonomske in okolijske učinke recikliranja odpadkov
 • testirati delovanje razvite programske opreme
 • nameščati, upravljati in vzdrževati razvito programsko opremo
 • nuditi pomoč uporabnikom pri delu in odpravljanju težav s programsko opremo
 • sodelovati pri načrtovanju in zagotavljanju varnosti pri delovanju razvite programske opreme
 • sprejemati in predajati informacije o delu, o delovnem postopku ter stanju in pomanjkljivostih razvite programske opreme

 

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom: izdelek z zagovorom

Kandidat pred neposrednim preverjanjem izdela naslednje izdelke po izboru in navodilih komisije:

 • aplikacijo z izvorno kodo (izdelana z določeno tehnologijo, na podlagi podanih specifikacij, v ustreznem programskem jeziku, platformi, metodi razvoja itd.), ki uporablja SQL- ali NoSQL-podatkovno bazo, je nameščena in dostopna komisiji, in
 • dokumentacijo:
  • uporabniško:
   • navodila za uporabo aplikacije (v elektronski ali papirnati obliki oz. vgrajeno v uporabniški vmesnik aplikacije), pogosto zastavljena vprašanja ...;
  • tehnično:
   • specifikacije zahtev (uporabniške zgodbe ...),
   • arhitektura aplikacije,
   • načrt uporabniškega vmesnika,
   • načrt tehniške izvedbe z oceno časa,
   • načrt testiranja,
   • navodila za namestitev,
   • predlogi za nadgradnje,
   • … in
 • pripravi vsaj dve novici iz strokovne literature ali dva prispevka na portalih, namenjenih širjenju znanja (StackOverflow ...).

Navodila za pripravo izdelkov, ki jih mora kandidat pripraviti predhodno, določi komisija po pregledu osebne zbirne mape. Kandidat z izdelki dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda.

Ob predstavitvi izdelkov na preverjanju se izvede tudi ustni zagovor, ki obsega preverjanje znanj in spretnosti, ki so vključene v posamezno operativno delo v poklicnem standardu Izdelovalec/izdelovalka programske opreme.

Kandidat lahko izdelke priloži k osebni zbirni mapi (v postopku svetovanja).

 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: