Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Hišnik/hišnicaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 4
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Zaključena osnovna šola.
ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: storitve za gospodinjstva
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat:

 • evidentira potrebna vzdrževalna dela, dela povezana z obratovanjem in sodeluje pri organizaciji in izvedbi teh del,
 • opremi in vzdržuje priročno delavnico ter skladišče rezervnih delov in materiala,
 • spremlja stanje nepremičnin in sodeluje v okviru svojih pristojnostih pri odpravi nepravilnosti,
 • izvaja tehnično in organizacijsko manj zahtevna dela in druga dela, potrebna za normalno uporabo in obratovanje nepremičnin,
 • organizira vzdrževalna dela, ki jih izvajajo zunanji izvajalci,
 • v skladu s programom obratovanja skrbi za nabavo energentov za lokalne vire ogrevanja, materiala, rezervnih delov in sodeluje pri pridobivanju ponudb za vzdrževalna in druga dela,
 • vodi potrebne evidence, pripravlja poročila o delu in arhivira tehnično in drugo dokumentacijo po dogovoru z upraviteljem,
 • uvaja zunanje izvajalce v delo in vodi ter usklajuje manjša vzdrževalna dela,
 • spremlja in kontrolira manj zahtevna dela zunanjih izvajalcev, kontrolira čiščenje skupnih prostorov in sodeluje z upraviteljem oz. drugo odgovorno osebo pri nadzoru in prevzemu vzdrževalnih del,
 • deluje v skladu s predpisi o upravljanju z nepremičninami,
 • komunicira z lastniki, uporabniki, upraviteljem in dobavitelji,
 • skrbi za varno delovanje in uporabo skupnih prostorov in naprav, higiensko, protipožarno in drugo varstvo ter varovanje okolja.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČIN PREVERJANJA

Praktično preverjanje z zagovorom.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: