Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Haloterapevt/haloterapevtka - Terapevt/terapevtka v solni sobiDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:

Izobrazba najmanj na ravni SOK 5 in najmanj 3 leta delovnih izkušenj pri delu z ljudmi.

ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: frizerske in druge lepotilne storitve
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati in organizirati lastno delo,
 • zagotavljati kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo,
 • odgovorno in ekonomično uporabljati haloterapevtske pripravke in material, pripomočke, energijo in čas pri izvajanju haloaterapije,
 • spodbujati prodajo halorapevtskih storitev ob upoštevanju načel dobrega prodajalca,
 • spoštljivo komunicirati s strankami ter s poslovnimi partnerji z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije in poslovnega bontona,
 • voditi razgovor s stranko glede izbire in poteka haloterapije, uporabljati strokovno terminologije in upoštevati načela uspešne komunikacije,
 • izdelati načrt haloterapije in pripraviti stranko na haloterapijo skladno s strokovnimi smernicami dela v haloterapiji ob upoštevanju strankinih želja in potreb,
 • izvajati haloterapijo v solni sobi in upravljati s halogeneratorjem,
 • odgovorno vzdrževati osebno higieno in urejenost ter brezhibno higieno delovnega okolja skladno z vsakokrat veljavnimi standardi in predpisi ter zagotavljati izpolnjevanje predpisov, vezanih na varnost in zdravje pri delu ter varovanje okolja.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

Način preverjanja

Praktično preverjanje z zagovorom.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: