Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarkaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 4
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • najmanj osnovnošolska izobrazba
 • vozniški izpit F-kategorije
 • potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine za izvajalca ukrepov varstva rastlin
ISCED področje ISCED področje:
Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: hortikultura
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat/ka je zmožen/na:

 • samostojno načrtovati in organizirati lastno delo v delovnem okolju skladno s standardi kakovosti dela v drevesničarstvu oz. v trsničarstvu,
 • odgovorno in gospodarno ravnati s stroji, z napravami, opremo, materiali, energijo in s časom,
 • zagotavljati lastno varnost, varnost drugih udeleženih v procesu dela ter varovati okolje in premoženje podjetja,
 • poslovati odgovorno, podjetno in etično,
 • komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel uspešne komunikacije,
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in programsko opremo za potrebe dejavnosti drevesničarstva oz. trsničarstva,
 • pripraviti matični nasad po načrtu,
 • razmnoževati rastline s setvijo, potaknjenci in cepljenjem ter siliti cepljenke,
 • pripraviti prostor za gojenje sadik,
 • gojiti in oskrbovati sadike v vsebnikih, drevesnici oziroma trsnici,
 • izvajati varstvo sadik oz. cepljenk,
 • pripraviti sadike oz. cepljenke za prodajo in jih prodajati.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 •     prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 •     prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 •     ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

 

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 • praktično preverjanje in zagovor

 

Drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarka

SOK 4

EOK 4

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 5 / EOK 4

Opis poklica

Kratek opis

Agronom za sadjarstvo svetuje na področju sadjarstva in vodi poslovanje v sadjarski kooperativi.

Kaj delavec običajno dela

Svetovalec za sadjarstvo ugotavlja primernost zemljišč za sajenje sadnega drevja, preizkuša nove sorte sadja, svetuje tehnologijo pridelave sadja in ljudi seznanja z novostmi v sadjarstvu.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: