Doktor znanosti/doktorica znanosti s področja varstvoslovja

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Doktor znanosti/doktorica znanosti s področja varstvoslovjaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Doktorat
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Doktorsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Zaključen študijski program druge stopnje (po bolonjskem sistemu) ali
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk (ECTS). Te obveznosti so predmeti z magistrskega študijskega programa druge stopnje Varstvoslovje: Kritično razmišljanje in reševanje problemov, Kriminalistična strategija omejevanja kriminalitete, Kaznovalna politika in penologija, Obveščevalno- varnostna dejavnost, Zasebno varnostna industrija, Metodologija raziskovanja in multivariatne statistične metode, ali
 • zaključen študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je vrednoten s 300 kreditnimi točkami ECTS,
 • pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: varnost, varovanje, zaščita in reševanje
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 10
Raven EOK: EOK 8
Raven EOVK: Tretja stopnja

Učni izidi:

Študent/študentka je zmožen/zmožna:

 • odkrivati, analizirati in reševati z varnostjo povezanih problemov ob spoštovanju človekovih pravic, načela zakonitosti in pravne države;
 • obvladati splošne in specifične raziskovalne metode pri preučevanju različnih varnostnih pojavov, ter sposobnost temeljno in aplikativno raziskovati varnostne pojave tako v lokalnih skupnostih, organizacijah kot v mednarodnem prostoru;
 • prenašati teoretična znanja v vsakodnevno prakso in sintetiziranja znanja varstvoslovja in drugih sorodnih ved;
 • razvijati etične standarde za visoko kakovostno in strokovno avtonomno delo;
 • razvijati komunikacijske veščine za uspešno delo v situacijah soodvisnosti tako v nacionalnem kot v mednarodnem okolju;
 • poglobljeno razumeti relevantna razmerja med organi odkrivanja in pregona ter ostalimi akterji varnostnega in obveščevalnega sistema nacionalne varnosti;
 • preučevati obseg in narave kriminalitete ter drugih odklonskih pojavov v družbi;
 • preučevati izvrševanja kazenske zakonodaje in načine zagotavljanja varnosti;
 • preučevati prakse opravljanja policijske dejavnosti; delovanja tožilstev, sodišč in izvrševanja kazenskih sankcij;
 • preučevati druge družbeno nadzorstvene mehanizme v sodobni družbi in zagotavljati zasebne, javne, notranje in mednarodne varnosti.
 • razumeti varnostne probleme in dejavnosti na globalni, kontinentalni, državni, regionalni in lokalni ravni;
 • raziskovati vzroke, izvrševati nadzorstvene dejavnosti, odzivanje kriminalitete in storilce kaznivih dejanj;
 • razumevati notranje-varnostnih sistemov države in sistemov notranje varnosti v mednarodni skupnosti.
Ocenjevanje in zaključevanje:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Pogoj za napredovanje iz prvega letnika v drugi letnik so opravljene obveznosti 1. letnika v vrednosti najmanj 45 kreditnih točk ECTS, pri čemer mora obvezno opraviti izpite iz Znanstvenega raziskovanja varnostnih pojavov in uspešno opraviti individualno raziskovalno delo 1 vredno 15 kreditnih točk ECTS. Pogoj za napredovanje v tretji letnik so vse opravljene obveznosti iz prvega letnika in zbrane kreditne točke iz tekočega letnika v vrednosti 45 kreditnih točk ECTS ter opravljeno individualno raziskovalno delo 2. Ta pogoj velja tud za študente, ki so se neposredno vpisali v drugi letnik.
Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, lahko Komisija za študijske zadeve FVV na njegovo prošnjo odobri vpis v višji letnik, če izpolnjuje vsaj polovico obveznosti (30 kreditnih točk ECTS) in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil do roka, ki mu ga določi komisija.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Pogoj za dokončanje študija je, da kandidat uspešno opravi vse s programom določene obveznosti.

Izvajalci:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

URL

URL izvajalca:

Prihajajoči dogodek

13. 07. 2020

10. srečanje skupine evropskih orodij transparentnosti – EU TOOLS

V organizaciji Nacionalne koordinacijske točke SOK-EOK je 8. julija 2020 v Hotelu Park potekalo 10. srečanje skupine...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane