Doktor znanosti/doktorica znanosti s področja teologije

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Doktor znanosti/doktorica znanosti s področja teologijeDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Doktorat
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Doktorsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

3 leta
Kreditne točke

Kreditne točke

180 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

 • Zaključen študijski program 2. stopnje ali
 • zaključen dosedanji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (sprejet pred 11. 6. 2004) ali
 • zaključen dosedanji študijski program za pridobitev specializacije, če je kandidat pred tem končal visokošolski strokovni program; navedeni kandidati morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu 33 KT iz študijskega programa 2. stopnje Teologije oziroma obveznosti v obsegu 30 KT iz študijskega programa 2. stopnje Zakonske in družinske študije ali
 • zaključen program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe; kandidatom se v doktorskem. študijskem programu 3. stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 KT ali
 • zaključen enovit magistrski študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, če je ovrednoten s 300 KT.
ISCED področje ISCED področje
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje religija in teologija
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 10

Raven EOK

EOK 8

Raven EOVK

Tretja stopnja

Učni izidi

Študent/študentka je usposobljen/-a za:

 • razumevanje izbranega raziskovalnega področja in vključenosti področja v širše področje humanistike ali družboslovja,
 • razumevanje najbolj kompleksnih družbenih, kulturnih in religijskih problemov, njihovih kontekstov, razlik in povezav ter sodobne pluralnosti,
 • razumevanje verskih in etičnih besedil in umetnostnih stvaritev ter njihove sporočilnosti,
 • dialog kot poti za skupno bližanje resnici,
 • razumevanje alternativ in realnih rešitev,
 • razumevanje etičnih in pravnih okvirov raziskovanja,
 • samostojno, kreativno, znanstveno raziskovalno delo, izoblikovanje znanstvenih hipotez, analitično in sintetično, celostno mišljenje, uporabo in razvoj raziskovalnih metod,
 • vrhunsko, teoretično-metodološko, kritično in samokritično obravnavo problematike,
 • pridobivanje, evidentiranje, dokumentiranje, uporabo in presojo virov znanja in informacij,
 • uporabljanje znanstvenega aparata in njegov razvoj,
 • uporabo informacijske tehnologije,
 • širok občutek za humanistične vrednote,
 • socialno čutenje in reagiranje, čutenje potreb okolja in analiziranje položajev, avtonomnosti in samoiniciativnosti,
 • občutek za skupinsko dinamiko, sodelovanje in vključevanje v skupinsko raziskovanje v domačem in tujem okolju,
 • vodenje skupinskega dela na področju humanistike in družboslovja,
 • dialog kot edini način razreševanja konfliktov,
 • projektno, strateško razmišljanje in samostojno izvajanje, vodenje, organiziranje raziskav,
 • uporabo/aplikacijo pridobljenih hermenevtično-teoretičnih kompetenc v praktičnih okoliščinah,
 • medkulturno in medversko posredovanje,
 • sodelovanje pri znanstvenih aplikativnih projektih,
 • koordiniranje med različnimi humanističnimi in družboslovnimi področji,
 • predstavitev znanstvenih dognanj na različnih ravneh (poljudnih, strokovnih, znanstvenih) in na različne načine (prek pisnih, avdio-vizualnih idr. medijev),
 • uporabo medijske dinamike pri posredovanju humanističnih vsebin,
 • uporabo avdio-vizualnih sredstev pri javnem nastopanju,
 • uporabo informacijskih orodij v komunikacijskih medijih,
 • vodenje znanstveno raziskovalnih skupin,
 • usklajevanje različnih interesov in reševanje konfliktov z uporabo argumentov.

Ocenjevanje in zaključevanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10). 

Napredovanje

Študent mora za napredovanje v 2. letnik zbrati 25 KT iz organiziranih oblik dela in upravičiti 30 KT iz individualnega študijsko-raziskovalnega dela. Za vpis v 3. letnik pa mora opraviti vse obveznosti iz 1. letnika, zbrati vsaj 15 KT iz organiziranih oblik dela in upravičiti 35 KT iz individualnega študijsko-raziskovalnega dela v 2. letniku.

Pogoji za pridobitev javne listine

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti, določene po programu, tako v obliki organiziranega kot neorganiziranega študijsko-raziskovalnega dela ter uspešno zagovarjati doktorsko disertacijo. V skladu s sklepom Senata UL (28. seja Senata UL, 10. maj 2005) je pogoj za dokončanje študija tudi objava najmanj enega znanstvenega članka. S tem študent opravi vse obveznosti študijskega programa v obsegu 180 KT.

Prihajajoči dogodek

Center RS za poklicno izobraževanje, 02. 12. 2019

9. srečanje skupine evropskih orodij transparentnosti - EU TOOLS

Na Centru RS za poklicno izobraževanje se bo, 12. 12. 2019, srečala skupina evropskih orodij transparentnosti (NKT...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane