Doktor znanosti/doktorica znanosti s področja teologije

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Doktor znanosti/doktorica znanosti s področja teologijeDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Doktorat
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Doktorsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

3 leta
Kreditne točke

Kreditne točke

180 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

 • Zaključen študijski program 2. stopnje ali
 • zaključen dosedanji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (sprejet pred 11. 6. 2004) ali
 • zaključen dosedanji študijski program za pridobitev specializacije, če je kandidat pred tem končal visokošolski strokovni program; navedeni kandidati morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu 33 KT iz študijskega programa 2. stopnje Teologije oziroma obveznosti v obsegu 30 KT iz študijskega programa 2. stopnje Zakonske in družinske študije ali
 • zaključen program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe; kandidatom se v doktorskem. študijskem programu 3. stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 KT ali
 • zaključen enovit magistrski študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, če je ovrednoten s 300 KT.
ISCED področje ISCED področje
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje religija in teologija
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 10

Raven EOK

EOK 8

Raven EOVK

Tretja stopnja

Učni izidi

Učni izidi

Študent/študentka je usposobljen/-a za:

 • razumevanje izbranega raziskovalnega področja in vključenosti področja v širše področje humanistike ali družboslovja,
 • razumevanje najbolj kompleksnih družbenih, kulturnih in religijskih problemov, njihovih kontekstov, razlik in povezav ter sodobne pluralnosti,
 • razumevanje verskih in etičnih besedil in umetnostnih stvaritev ter njihove sporočilnosti,
 • dialog kot poti za skupno bližanje resnici,
 • razumevanje alternativ in realnih rešitev,
 • razumevanje etičnih in pravnih okvirov raziskovanja,
 • samostojno, kreativno, znanstveno raziskovalno delo, izoblikovanje znanstvenih hipotez, analitično in sintetično, celostno mišljenje, uporabo in razvoj raziskovalnih metod,
 • vrhunsko, teoretično-metodološko, kritično in samokritično obravnavo problematike,
 • pridobivanje, evidentiranje, dokumentiranje, uporabo in presojo virov znanja in informacij,
 • uporabljanje znanstvenega aparata in njegov razvoj,
 • uporabo informacijske tehnologije,
 • širok občutek za humanistične vrednote,
 • socialno čutenje in reagiranje, čutenje potreb okolja in analiziranje položajev, avtonomnosti in samoiniciativnosti,
 • občutek za skupinsko dinamiko, sodelovanje in vključevanje v skupinsko raziskovanje v domačem in tujem okolju,
 • vodenje skupinskega dela na področju humanistike in družboslovja,
 • dialog kot edini način razreševanja konfliktov,
 • projektno, strateško razmišljanje in samostojno izvajanje, vodenje, organiziranje raziskav,
 • uporabo/aplikacijo pridobljenih hermenevtično-teoretičnih kompetenc v praktičnih okoliščinah,
 • medkulturno in medversko posredovanje,
 • sodelovanje pri znanstvenih aplikativnih projektih,
 • koordiniranje med različnimi humanističnimi in družboslovnimi področji,
 • predstavitev znanstvenih dognanj na različnih ravneh (poljudnih, strokovnih, znanstvenih) in na različne načine (prek pisnih, avdio-vizualnih idr. medijev),
 • uporabo medijske dinamike pri posredovanju humanističnih vsebin,
 • uporabo avdio-vizualnih sredstev pri javnem nastopanju,
 • uporabo informacijskih orodij v komunikacijskih medijih,
 • vodenje znanstveno raziskovalnih skupin,
 • usklajevanje različnih interesov in reševanje konfliktov z uporabo argumentov.

Ocenjevanje in zaključevanje

Ocenjevanje in zaključevanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10). 

Napredovanje

Napredovanje

Študent mora za napredovanje v 2. letnik zbrati 25 KT iz organiziranih oblik dela in upravičiti 30 KT iz individualnega študijsko-raziskovalnega dela. Za vpis v 3. letnik pa mora opraviti vse obveznosti iz 1. letnika, zbrati vsaj 15 KT iz organiziranih oblik dela in upravičiti 35 KT iz individualnega študijsko-raziskovalnega dela v 2. letniku.

Pogoji za pridobitev javne listine

Pogoji za pridobitev javne listine

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti, določene po programu, tako v obliki organiziranega kot neorganiziranega študijsko-raziskovalnega dela ter uspešno zagovarjati doktorsko disertacijo. V skladu s sklepom Senata UL (28. seja Senata UL, 10. maj 2005) je pogoj za dokončanje študija tudi objava najmanj enega znanstvenega članka. S tem študent opravi vse obveznosti študijskega programa v obsegu 180 KT.

Izvajalci kvalifikacije

Prihajajoči dogodek

Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, 21. 01. 2019

Slovensko ogrodje kvalifikacij se predstavlja na 11. Informativi, sejmu izobraževanja in poklicev 25.1.2019

Povečaj svoje možnosti za uspeh. Načrtuj svojo karierno pot. Kako? Pridi na letošnjo Informativo 25.1.2019 in spoznaj...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane