Doktor znanosti/doktorica znanosti s področja razvojnih študij

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Doktor znanosti/doktorica znanosti s področja razvojnih študijDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Doktorat
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Doktorsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

3 leta
Kreditne točke

Kreditne točke

180 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

 • Zaključen študijski program 2. stopnje ali
 • zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 ali
 • zaključen dosedanji študijski program za pridobitev specializacije, če so kandidati pred tem končali visokošolski strokovni program, sprejet pred 11. 6. 2004; za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, določi študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk ali
 • zaključen študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, prizna študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk ali
 • zaključen študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnih točk po ECTS.
ISCED področje ISCED področje
Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost
ISCED podpodročje isced podpodročje interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 10

Raven EOK

EOK 8

Raven EOVK

Tretja stopnja

Učni izidi

Študent/študentka je usposobljen/-a za:

 • samostojno opravljanje visoko zahtevnih analitičnih del,
 • analizo družbenih fenomenov,
 • svetovanje o raznovrstnih trendih družbenega dogajanja, razvoja, upravljanja,
 • sintezo področnih znanj in njihovo uporabo pri reševanju konkretnega problema,
 • sintezo in kontekstualizacijo analitičnih dognanj,
 • samostojno izvajanje, koordiniranje, vodenje in organiziranje raziskav,
 • uporabo in nadaljnji razvoj raznih raziskovalnih metod in tehnik,
 • avtonomnost in samoiniciativnost pri raziskovalnem delu,
 • zelo široko, kritično in reflektivno razumevanje izbranega okolja, struktur in delovanja (pravnih) norm, institucij, dinamike razvoja,
 • načrtovanje, evalvacijo in gledanje v prihodnost,
 • anticipiranje razvoja dogodkov,
 • ločevanje bistvenega od nebistvenega in iskanje trajnejših rešitev temeljnih problemov,
 • ustrezno komunikacijo raziskovalnih dosežkov,
 • pisno izražanje, javno predstavljanje in argumentiranje,
 • govorno izražanje, jasno, aktivno, argumentirano nastopanje,
 • vodenje tima in/ali skupine, sodelovanje, kooperativnost,
 • upoštevanje mnenj drugih in izpolnjevanje dogovorjene vloge v okviru tima in skupine,
 • razčlenjevanje, določitev zaporedja, usklajevanje delovnih nalog ter izbiro metod in načinov dela v skladu s standardi stroke,
 • obvladovanje, upravljanje in mediacijo konfliktov,
 • pogajanje, argumentacijo in oblikovanje pogajalskih izhodišč,
 • prožno delovanje v vseh družbenih okoljih, v različnih kulturnih kontekstih, pri sodelovanju s tujino, interdisciplinarnost, razumevanje kulturne pluralnosti,
 • navezovanje stikov v in zunaj organizacije, obvladovanje formalnih in neformalnih odnosov,
 • znanstveno-raziskovalno etiko in humanistične vrednote pri delu v vseh delovnih okoljih,
 • širok humanistično-družboslovni horizont in kakovostno interdisciplinarno raziskovalno delo.

Ocenjevanje in zaključevanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje

Za napredovanje v 2. letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu najmanj 40 kreditnih točk. V 3. letnik se lahko vpiše, ko opravi vse študijske obveznosti organiziranih oblik pouka iz 1. in 2. letnika ter pridobi soglasje k temi doktorske disertacije na Univerzi v Ljubljani.

Pogoji za pridobitev javne listine

Kandidat mora uspešno opraviti vse s programom določene študijske obveznosti in uspešno zagovarjati doktorsko disertacijo. Obveznost doktoranda je objava najmanj enega znanstvenega članka s področja doktorata v publikaciji, ki jih Filozofska fakulteta in Fakulteta za družbene vede priznavata kot ustrezne. Doktorand mora biti prvi avtor članka. Znanstveni članek mora biti objavljen oz. sprejet v objavo pred zagovorom doktorske disertacije.

Izvajalci

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta in Fakulteta za družbene vede

URL

URL izvajalca

Prihajajoči dogodek

Center RS za poklicno izobraževanje, 02. 12. 2019

9. srečanje skupine evropskih orodij transparentnosti - EU TOOLS

Na Centru RS za poklicno izobraževanje se bo, 12. 12. 2019, srečala skupina evropskih orodij transparentnosti (NKT...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane