Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diplomirani inženir ladijskega strojništva (vs)/diplomirana inženirka ladijskega strojništva (vs)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma prve stopnje (VS)
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu ali poklicna matura ali splošna matura.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: motorna vozila, ladje in letala
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Učni izidi:

Imetnik/imetnica kvalifikacije je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • odgovornosti opravljanja neposrednih delovnih nalog častnikov ladijskega stroja na ladji oziroma upravitelja stroja v strojnici s pogonom večjim od 3000 kW,
 • razumeti standarde stražarjenja v strojnici z ladijsko posadko ali v strojnici, ki je občasno brez posadke, predpisanih s kodeksom, mednarodno konvencijo STCW,
 • razumeti in uporabiti delovni pomorski jezik (pomorska angleščina) in argumentativne ter pogajalske veščine, ki dajejo posebno primerjalno prednost,
 • strokovne usposobljenosti za naloge, ki so dodeljene za ravnanje z opremo, ki je nujno potrebna za varno eksploatacijo in vzdrževanje ladijskega pogona in ladijskih energetskih sistemov na ladji, za izredne razmere ali preprečitev onesnaževanja morja,
 • razumeti kulturne pluralnosti, načrtovanje in uresničevanje strategij v strojnih službah v podjetjih in organizacijah,
 • uravnavati odnose med najvišjim vodstvom ladje in zaposlenimi v ladijski strojnici,
 • ugotoviti in analizirati stališča in zadovoljstvo zaposlenih,
 • skrbeti za izvajanje politik in programov ladijskega podjetja, varnosti in zdravja pri delu v strojnici,
 • nuditi pomoč pri reševanju organizacijskih problemov na ladji in konfliktov med zaposlenimi v strojnici,
 • sprejemati široko interdisciplinarno strokovno znanje s področja obvladovanja podsistemov ladijskega pogona, naravoslovja, menedžmenta, informacijsko-komunikacijske tehnologije, prava, okoljevarstva in drugih področij,
 • neposredno sprejemati delovne naloge v praksi ter z obvladanjem dodatnih teoretičnih in metodoloških vsebin nadaljevati neposredni študij na drugi stopnji,
 • samostojno uporabiti teoretično znanje v reševanju praktičnih problemov v praksi,
 • strokovno analizirati in sintetizirati rešitve ter posledice v navtičnih in pomorskih procesih,
 • neprekinjeno spremljati nova znanja v procesu vseživljenjskega izobraževanja,
 • razumeti soodvisnosti med pomorsko tehnologijo in tehničnimi karakteristikami transportnih sredstev in pomorske infrastrukture,
 • sprejeti in reševati okoljevarstvene in zaščitne ukrepe v delovnem okolju,
 • timskega dela,
 • komunikacijske sposobnosti in razviti profesionalno etiko v izjemno komplicirani dejavnosti transportnih in prometnih storitev,

(predmetno specifične kompetence)

 • uspešno opravljati naloge, s katerimi se srečuje ladijskih strojnik pri svojem delu,
 • obvladovati velika energetska postrojenja tako na različnih vrstah ladij kot tudi na kopnem,
 • pridobiti znanja za pripravo, vodenje in vzdrževanje pogona ladje, pri čemer so zajeta znanja iz: optimalnega obratovanja energetskega postrojenja, ekonomike pomorskih podjetij, naročanja in skladiščenja rezervnih delov, strateškega servisiranja komponent, vodenja ladijske strojne dokumentacije,
 • pridobiti znanja za pripravo podpornih energetskih sistemov, ki zajemajo: generiranje in distribucija električne energije, komprimiranje zraka za pogon orodij, strojev ter uporabo v avtomatiki in regulacijski tehniki, generiranje in ekonomična poraba pare, skladiščenje, obdelava in priprava goriv ter maziv, hlajenje energetskih sistemov z uporabo različni toplotnih menjalnikov,
 • obdelave fekalnih in zaoljenih vod, generiranja, tretmaja ter distribucije pitne vode, sistemov hidravlike,
 • pridobiti znanja za ravnanje in vzdrževanje privezne, tovorne in druge palubne opreme: sidrni in pritezni vitli, tovorne sohe s pripadajočo opremo, tovorna dvigala, cevovodi, ventili in različne črpalke v sistemu ravnanja s tovorom, sistemi odpiranja, zapiranja in tesnjenja skladišč, sistemi ventilacije, ohlajevanja/gretja ter klimatizacije skladiščnih in bivalnih prostorov, uporaba inertnih plinov,
 • pridobiti znanja iz varnosti na ladji: nevarnost pred požari ter obvladovanje požarov, preživetje na morju, iskanje in reševanje na morju, balastne operacije na ladji, obremenitve ladijskega trupa ter stabilnost ladje ob naplavljanju ali nasedanju, preprečevanje onesnaženja z ladij ter ukrepanje ob slednjem.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, s seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, nastopi, s projektnimi deli, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Redni in izredni študent napreduje v višji letnik, če opravi obveznosti, predpisane s študijskim programom (predavanja, vaje, pisne preizkuse, seminarje idr.), in z uspešno opravljenimi izpiti doseže predpisano število KT iz študijskega programa, in sicer za vpis v 2. letnik 50 KT in vpis v 3. letnik 60 KT iz 1. letnika in najmanj 50 KT iz 2. letnika.

Prehodnost:

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Opis poklica

Kratek opis

Inženir ladijskega strojništva zaseda vodstveno funkcijo v ladijski strojnici. Odgovoren je za zagotavljanje ladijskega pogona in pomožnih sistemov na ladji, hkrati pa skrbi za njihovo vzdrževanje.

Kaj delavec običajno dela

V razvitem pomorskem svetu pomeni naziv inženir ladijskega strojništva (marine engineer) res veliko čast. Je namreč naziv za osebo, ki praktično razume in obvladuje velike raznovrstne energetske sisteme. Zato je tovrstni profil izobrazbe tudi zelo iskan. Izobrazba omogoča iskanje zaposlitve tako na kopnem kot tudi na morju. Inženir ladijskega strojništva na ladji v prvi vrsti skrbi za ladijski pogonski motor in pomožne naprave. Naj bo njegova ladja tovorna ali potniška, je njegova glavna skrb, da plovba poteka brez napak. Če pa do napak ali okvare vseeno pride, poskrbi da je to čim manj moteče ali celo neopazno za potnike oziroma brez posledic za naloženi tovor. Inženir ladijskega strojništva v času izobraževanja natanko spozna sestavo, konstrukcijo, postavitev, delovanje in vzdrževanje glavnih električnih central kot tudi dodatnih mehanizmov in opreme za pogon ladij. Vendar pa mora pridobljeno znanje izpopolniti še v praksi. Ladja je namreč mesto v malem s celotno samostojno infrastrukturo.

Naloga inženirja ladijskega strojništva je, da posamezne dele tega sistema (ladijsko elektriko in avtomatiko, ladijsko tehnologijo, tehnično mehaniko, ladijski stroj ipd.) poveže v nemoteno delujočo infrastrukturo. Še pred izplutjem iz pristanišča je ladijski strojnik odgovoren za pregled delovanja celotnega ladijskega sistema in vzdrževanje pogonskega motorja. Le s primernim vzdrževanjem se lahko ohrani pravilno delovanje vseh sestavnih delov. V njegovi pristojnosti so: električna napeljava, hladilnica ladijskega motorja, parni kotli, elektronika, črpalke in cevi, čiščenje odpadnih, zaoljenih in fekalnih voda in drugi sistemi. V primeru, da karkoli na teh sistemih ni kot bi moralo biti, v sodelovanju z drugimi pomorščaki poskrbi za popravilo.

Poleg tehnične plati delovanja ladijskega motorja in sistema inženir ladijskega strojništva kot vodstveni kader v ladijski strojni oziroma krovni službi skrbi tudi za varnost pri delu in primerno ukrepanje v primeru delovnih nesreč (sproženje protipožarnih sistemov ipd.) kot tudi pri reševanju na morju (pošiljanje znakov za pomoč). Zavedati se namreč mora tudi nevarnosti, ki jo za morje pomeni razlitje nafte iz tankerjev ter nesreče pri prevozu kemikalij. Prav tako je zadolžen poskrbeti, da čim manj goriv, maziv in onesnaženih voda z ladij pride brez prečiščevanja v morje. Zato se mora natančno držati tehnične dokumentacije posamezne ladje in tako z uporabo sodobne tehnologije čim manj prispevati k onesnaževanju morja.

Glede na poznavanje celotnega področja delovanja sistema infrastrukture, ki ga na primer najdemo v vsakem večjem industrijskem mestu, je poklic inženirja iskan tudi na kopnem. Obvlada namreč sistem proizvajanja električne energije in zagotavlja njeno delovanje. Upravlja tudi s sistemi odpadnih, fekalnih in zaoljenih voda, razume delovanje hidravlike, termodinamike in pnevmatike. Nadzoruje sistem parnih kotlov in električnih strojev ter naprav, elektroniko, toplotne menjalnike, hladilnico, črpalke in cevi ter kompresorje. Zelo široko poznavanje področja konstruiranja, proizvodnje ter vzdrževanja ladijskih, prav tako pa tudi drugih pogonskih, pomožnih strojev, naprav, plovil in drugih vozil mu zagotavlja, da tudi na kopnem ne ostane brez delovnih zadolžitev.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti pri vseh predmetih, ki jih je vpisal, opraviti ustrezno prakso ter izdelati in zagovarjati diplomsko nalogo.

Izvajalci:

Fakulteta za pomorstvo in promet, Univerza v Ljubljani

URL

URL izvajalca: