Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diploma prve stopnje (UN)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma prve stopnje (UN)
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko univerzitetno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 do 4 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 do 240 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
  • Matura,
  • poklicna matura z dodatnim izpitom iz maturitetnega predmeta,
  • zaključni izpit po štiriletnem ali enakovrednem srednješolskem programu opravljen pred 1. junijem 1995.
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Učni izidi:

Znanje: raven 7

Spretnosti: raven 7

Kompetence: raven 7

Ocenjevanje in zaključevanje:

Sistem ocenjevanja:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Diploma prve stopnje (UN)

SOK 7

EOK 6

Prikazana je možna karierna pot znotraj znotraj področja izbrane kvalifikacije. Za možnost nadaljnjega izobraževanja na višji stopnji glejte zavihek 'Prehodnost'.

Prehodnost:

Pravice do nadaljnjega izobraževanja: magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK, raven 8).

Pogoji za pridobitev javne listine:

Diploma se izda študentu, ko opravi vse obveznosti po programu.

Pridobi se po letu 2004 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D  in 109/12). 

Izvajalci:

Univerze, fakultete, akademije, visoke strokovne šole.