Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diploma o specializaciji (po univerzitetni izobrazbi); primerljiva z EOK ravnijo 7Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Specializacija po univerzitetni izobrazbi
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Specialistično izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
1 do 2 leti
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:

Univerzitetna izobrazba ter izpolnjevanje drugih pogojev.

Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 9
Raven EOK: EOK 7
Raven EOVK: Tretja stopnja

Učni izidi:

Znanje: raven 9

Spretnosti: raven 9

Kompetence: raven 9

Ocenjevanje in zaključevanje:

Sistem ocenjevanja:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 - (prav dobro: solidni rezultati); 7 - (dobro); 6 - (zadostno); 5 – 1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Diploma o specializaciji (po univerzitetni izobrazbi); primerljiva z EOK ravnijo 7

SOK 9

EOK 7

Prikazana je možna karierna pot znotraj znotraj področja izbrane kvalifikacije. Za možnost nadaljnjega izobraževanja na višji stopnji glejte zavihek 'Prehodnost'.

Prehodnost:

Pravice do nadaljnjega izobraževanja:

doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK, raven 10).

Pogoji za pridobitev javne listine:

Študent specialističnega študija je moral ob koncu študija izdelati specialistično delo in ga zagovarjati.

Diploma se pridobi po letu 1994 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93), vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.

Izvajalci:

Univerze, fakultete, umetniške akademije.