Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diploma o magisteriju znanostiDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Magisterij znanosti/umetnosti
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
2 do 3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:

Univerzitetna izobrazba ter izpolnjevanje drugih pogojev; v nekaterih primerih visoko strokovna izobrazba in izpolnjevanje drugih pogojev.

Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 9
Raven EOK: EOK 8
Raven EOVK: Tretja stopnja

Učni izidi:

Znanje: raven 9

Spretnosti: raven 9

Kompetence: raven 9

Ocenjevanje in zaključevanje:

Sistem ocenjevanja:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 - (prav dobro: solidni rezultati); 7 - (dobro); 6 - (zadostno); 5 – 1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Diploma o magisteriju znanosti

SOK 9

EOK 8

Prikazana je možna karierna pot znotraj znotraj področja izbrane kvalifikacije. Za možnost nadaljnjega izobraževanja na višji stopnji glejte zavihek 'Prehodnost'.

Prehodnost:

Pravice do nadaljnjega izobraževanja:

doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK, raven 10).

Pogoji za pridobitev javne listine:

Študent magistrskega študija mora ob koncu študija izdelati magistrsko delo.

Kandidat mora z njim dokazati, da obvlada področje, s katerega je tema njegovega dela, in metodo znanstvenoraziskovalnega dela. Magistrsko delo je lahko tudi rezultat dela več kandidatov oziroma raziskovalne skupine, pri čemer pa mora biti iz njega razviden prispevek posameznega kandidata. 

Pridobi se po letu 1994 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93), vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.

Izvajalci:

Univerze, fakultete, umetniške akademije, visoke strokovne šole.