Ime kvalifikacije Diploma o magisteriju znanostiDodaj v primerjalnik [1]
Tip kvalifikacije Magisterij znanosti/umetnosti
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja
2 do 3 leta
Kreditne točke 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Univerzitetna izobrazba ter izpolnjevanje drugih pogojev; v nekaterih primerih visoko strokovna izobrazba in izpolnjevanje drugih pogojev.

Raven kvalifikacije

SOK 9
EOK 8
Tretja stopnja

Znanje: raven 9

Spretnosti: raven 9

Kompetence: raven 9

Sistem ocenjevanja:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 - (prav dobro: solidni rezultati); 7 - (dobro); 6 - (zadostno); 5 – 1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Pravice do nadaljnjega izobraževanja:

doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK, raven 10).

Študent magistrskega študija mora ob koncu študija izdelati magistrsko delo.

Kandidat mora z njim dokazati, da obvlada področje, s katerega je tema njegovega dela, in metodo znanstvenoraziskovalnega dela. Magistrsko delo je lahko tudi rezultat dela več kandidatov oziroma raziskovalne skupine, pri čemer pa mora biti iz njega razviden prispevek posameznega kandidata. 

Pridobi se po letu 1994 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93), vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.

Univerze, fakultete, umetniške akademije, visoke strokovne šole.