Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Delovni potapljač/delovna potapljačicaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 4 s področja gradbeništva ali elektrotehnike ali strojništva ali področja tehnoloških strok ali geotehnologije ali 
 • najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju gradbeništva ali elektrotehnike ali strojništva ali tehnoloških strok ali geotehnologije, s čimer izkazuje kompetence stroke in jih dokazuje s pogodbo o delu ali poročilom o opravljenem delu z naročnikovo referenco ali z delodajalčevim potrdilom ali z referenco o izvedenem projektu (dovoljeno je predložiti več različnih potrdil, ki skupaj izkazujejo tri leta delovnih izkušenj) in
 • najmanj 200 ur delovnih potopov v zadnjih dveh letih, ki jih dokazuje s potrjenim potapljaškim dnevnikom (log book-om) in
 • veljavno potrdilo o usposobljenosti za prvo pomoč s kisikom in 
 • potrdilo (certifikat) o usposobljenosti za uporabo potapljaške opreme za delovno potapljanje.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: gradbeništvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • prevzeti, pregledati in razumeti tehnično dokumentacijo (vključno z varnostnim načrtom) in skladno z njo, terminsko in po delovnih fazah, načrtovati svoje delo in/ali delovne ekipe,
 • analizirati značilnosti podvodnega terena in delovišča, evidentirati posebnosti in ob upoštevanju vplivov na okolje pripraviti izvedbeni načrt potopa in predvidenih del,
 • evidentirati potrebno opremo, materiale, orodje in stroje za izvedbo načrtovanih podvodnih del in jih uporabljati,
 • izvajati podvodno pregledovanje terena in stanja na podvodnih deloviščih, splošna podvodna gradbena, strojna in druga tehnična dela in pri tem uporabljati osebno varovalno opremo za delo pod vodo, različna orodja, stroje in materiale,
 • podvodna dela izvajati skladno s potapljaškim protokolom, opredeljenim z varnostnimi smernicami potapljanja Evropskega odbora za potapljaško tehnologijo (The European Diving Technology Committee Guidance On Safe Working Practices In Commercial Diving, v nadaljevanju: EDTC-smernice),
 • uporabljati avtonomni potapljaški aparat in sistem oskrbe z dihalnim plinom s površine, celoobrazno masko za potapljanje ter elektronsko komunikacijsko opremo za podvodno verbalno komunikacijo,
 • pripraviti zapise in poročila o opravljenem delu, zapisovati dnevnik potopov, voditi različne evidence, pripravljati tehnična poročila ter pripraviti analizo potopa in poročilo o opravljenem delu ter zagotavljati kakovost lastnega dela,
 • sporazumevati se z udeleženci v delovnem procesu in obvladati podvodno komunikacijo (znakovno, vrvno in verbalno z elektronsko napravo)
 • pripravljati ocene stroškov lastnega dela na podlagi poznavanja normativov za enostavna gradbena, strojna in druga tehnična dela in storitve
 • izvajati dela tako, da ne ogroža sebe ali drugih ljudi v svojem delovnem okolju, z izvajanjem ukrepov za zmanjševanje negativnega vpliva na okolje in skladno s tem prilagajati svoje delo načrtovanim nalogam
   

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti, 
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

Način preverjanja

Praktično preverjanje z zagovorom.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: