Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Vrtnar pridelovalec/vrtnarica pridelovalkaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 4
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • najmanj osnovnošolska izobrazba
 • vozniški izpit F-kategorije
 • potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine za izvajalca ukrepov varstva rastlin
ISCED področje ISCED področje:
Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: hortikultura
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat/ka je zmožen/na:

 • samostojno načrtovati in organizirati lastno delo v delovnem okolju skladno s standardi kakovosti del v vrtnarstvu,
 • odgovorno in gospodarno ravnati s stroji, z napravami, opremo, materiali, energijo in s časom,
 • zagotavljati lastno varnost, varnost drugih udeleženih v procesu dela ter varovati okolje in premoženje podjetja oz. strank,
 • delovati odgovorno, podjetno in etično,
 • komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel uspešne komunikacije,
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in programsko opremo za potrebe vrtnarske dejavnosti,
 • pripraviti rastišče na prostem ali v zavarovanem prostoru,
 • vegetativno in generativno razmnoževati zelnate rastline,
 • gojiti in oskrbovati zelnate rastline,
 • izvajati varstvo zelnatih rastlin,
 • pripraviti gojene rastline za prodajo ter jih prodajati.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 • praktično preverjanje in zagovor

Vrtnar pridelovalec/vrtnarica pridelovalka

SOK 4

EOK 4

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 5 / EOK 4

Opis poklica

Kratek opis

Vrtnar dela v vrtnarstvu in v parkovnem vrtnarstvu. Osnova njegovega dela je vzgoja, oskrba ter prodaja različnih vrst rastlin.

Kaj delavec običajno dela

Vrtnar vzgaja okrasne zelnate in lesnate rastline, jih oskrbuje in zasaja. Sadi in oskrbuje sadno drevje. Neguje parkovne in športne trate ter vzgaja zelenjavo, dišavnice in zelišča. Vrtnar, ki vzgaja okrasne zelnate rastline, razmnožuje balkonsko cvetje in lončnice ter rastline, ki jih sadimo na okrasne grede. Rastline oskrbuje s hranili in vodo, dognojuje in jih varuje pred boleznimi in škodljivci. Okrasne lesnate in sadne vrste rastlin razmnožuje v drevesnicah in jih sadi v parke ali obhišne vrtove. Za lepo rast, obilno cvetenje in dobro rodnost jih obrezuje in gnoji. Sadike okrasnih lesnatih rastlin tudi pripravi za prodajo. Zelenjavo vzgaja od semena do prodaje, največ v zaščitenih prostorih v plastenjakih, rastlinjakih in zaprtih gredah, lahko tudi na prostem. Sadike prodaja ali presaja na njive in v zaščiten prostor. Zelenjavo pridela in pripravi za prodajo ali jo prodaja. K vrtnarjevem delu sodi vzgoja travnih preprog, priprava terena za setev trav, setev in oskrba. Tako oskrbuje parkovne in športne trate. Pomembno področje dela je varovanje rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli. Pri tem dela s fitofarmacevtskimi sredstvi za varstvo rastlin. Pozna predpise o varnem delu s temi sredstvi. Vedeti mora, kako vplivajo na okolje in rastline. Ker pri delu uporablja različne vrtnarske stroje, naprave in orodja, mora upoštevati predpise o varnem ravnanju z njimi. 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: