Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Tetover/tetoverkaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Najmanj srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri.
ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: frizerske in druge lepotilne storitve
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat je zmožen:

 • načrtovati in organizirati lastno delo ter po potrebi delo drugih,
 • pripraviti delovni prostor, opremo in pripomočke skladno s predpisanimi sanitarno-zdravstvenimi pogoji,
 • pripraviti sebe ter stranko na izvajanje tetoviranja,
 • samostojno izdelati motiv tatuja in izvesti tetoviranje skladno s strokovnimi načeli dela na področju tetoviranja, upoštevajoč strankine želje ter varovati njeno zasebnost,
 • samostojno usmerjeno voditi razgovor s stranko o njenem zdravstvenem stanju, trenutnem počutju, izbiri motiva tatuja, poteku tetoviranja in njegovih posledic ter izbire mesta tetoviranja,
 • svetovati stranki o nadaljnji negi tatuja in tetoviranega mesta,
 • odgovorno vzdrževati osebno higieno in urejenost ter higieno delovnega okolja skladno s sanitarno-zdravstvenimi pogoji in predpisi ter zagotavljati izpolnjevanje predpisov, vezanih na varnost in zdravje pri delu ter varovanja okolja,
 • zagotavljati kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno z uveljavljenimi standardi kakovosti dela na področju tetoviranja ter pri tem uporabljati podjetniška znanja in spretnosti,
 • odgovorno in ekonomično uporabljati materiale, pripomočke, energijo in čas pri izvajanju tetoviranja,
 • prepoznati morebitna tveganja za izvedbo tetoviranja in ravnati skladno s svojimi pristojnostmi,
 • pri svojem delu samostojno komunicirati s strankami, sodelavci, strokovnjaki in poslovnimi partnerji z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije in pri tem upoštevati poslovno etiko.

 

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

Način preverjanja

Storitev z zagovorom.

Kandidat s praktičnim prikazom storitve dokaže obvladovanje poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda.

Kandidat na preverjanju sam zagotovi model za praktičen prikaz storitve.

Če želi kandidat preverjanje opravljati s svojim aparatom za tetoviranje, s svojimi iglami in barvami, mora le-te na preverjanje prinesti s seboj. Aparati, pripomočki in materiali morajo biti certificirani in dovoljeni za uporabo skladno z veljavnimi predpisi.

 

Tetover/tetoverka

SOK 5

EOK 4

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 6 / EOK 5

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: