Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovinDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 4
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • najmanj izobrazba na ravni SOK 2
 • dve leti delovnih izkušenj v farmacevtski ali kemijski industriji, ki jih kandidat dokaže z delodajalčevim referenčnim pismom

 

 

ISCED področje ISCED področje:
Zdravstvo in socialna varnost
ISCED podpodročje isced podpodročje: farmacija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • samostojno načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo skladno s standardi kakovosti dela v farmacevtski industriji učinkovin,
 • izvesti biosintezni proces fermentacije posameznega izdelka od začetka procesa šaržiranja surovin in izvesti vse nadaljnje faze do končnega pakiranja produkta,
 • izvesti sintezni proces proizvodnje aktivne farmacevtske učinkovine od začetka procesa šaržiranja surovin in izvesti vse nadaljnje faze reakcije, ekstrakcije, kristalizacije, sušenja do končnega pakiranja produkta,
 • samostojno in kakovostno izvesti končno stopnjo pakiranja posameznega izdelka, kjer je ključno, da je izdelek ustrezno zapakiran in označen, s čimer sta zagotovljeni nadaljnja stabilnost in sledljivost na tem izdelku,
 • tekom procesa izvajanja dela poskrbeti za ustrezno skladiščenje vhodnih surovin, ki jih vgradi v proces, kakor tudi ustrezno skladiščiti končni izdelek,
 • pri izvajanju procesa odgovorno in natančno izpolnjevati proizvodno dokumentacijo, s čimer je zagotovljeno beleženje vseh parametrov tekom dela, ki so predpisani, in preverjati eventualna odstopanja dejanskih parametrov od predpisanih,
 • pri svojem delu stalno upoštevati in zagotavljati delo s smernicami dobre proizvodnje in dobre skladiščne prakse v proizvodnji farmacevtskih učinkovin,
 • vzdrževati osebno higieno in čistočo delovnega mesta,
 • skrbeti za opremo, ki jo uporablja, z vidika nadzorovanja, manjšega vzdrževanja in končnega čiščenja opreme, s čimer je zagotovljeno nemoteno delovanje proizvodnje,
 • komunicirati z nadrejenim in s sodelavci ter upoštevati poslovno etiko in vrednote podjetja,
 • varno izvajati dela v EX-okolju (kjer so predpisane eksplozijske cone zaradi eventualne možnosti prisotnosti hlapov topil), v kemijskih sintezah  ob poznavanju vseh zakonitosti, ki veljajo za delo v takem okolju, ter upoštevati predpise za varovanje zdravja in okolja,  opreme oziroma celotne proizvodnje z osredotočenostjo v čim bolj kakovostno in varno opravljeno delo.

 

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom

 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: