Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Oskrbnik/oskrbnicaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 4
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • najmanj osnovnošolska izobrazba
ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: storitve za gospodinjstva
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • samostojno načrtovati, pripraviti, izvajati in kontrolirati delo
 • sprejemati goste in organizirati njihovo bivanje na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 • urejati in vzdrževati prostore in okolico za namen turistične dejavnosti na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 • pripravljati in servirati hrano in pijačo gostom na turistični kmetiji in/ali v penzionu skladno z uveljavljenimi standardi v dejavnosti
 • vzdrževati osebno higieno in higieno ter urejenost kuhinje, namestitvenih in drugih prostorov, dvorišča in spremljajočih objektov ter odgovorno skrbeti za izvajanje predpisov sistema HACCP v okviru dejavnosti
 • načrtovati, organizirati, voditi in promovirati turistično dejavnost na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 • pri svojem delu samostojno komunicirati z gosti, s sodelavci in z dobavitelji oz. drugimi poslovnimi partnerji
 • zagotavljati kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s standardi kakovosti dela za potrebe turistične dejavnosti na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • odgovorno in ekonomično uporabljati surovine, naprave, energijo in čas
 • ohranjati kulturno dediščino
 • varovati lastno zdravje in okolje ter zagotavljati izpolnjevanje predpisov, vezanih na varnost in zdravje pri delu ter varovanja okolja

 

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

Način preverjanja

Storitev in zagovor.

Kandidat s praktično izvedbo storitve oz. naloge dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob izvedbi storitve poteka tudi ustni zagovor opravljene naloge, ki obsega predstavitev opravljene storitve in strokovni zagovor opravljene storitve.

 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: