Magister javne uprave/magistrica javne uprave

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Magister javne uprave/magistrica javne upraveDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

2 leti
Kreditne točke

Kreditne točke

120 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

 • Zaključen študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (po ISCED kvalifikaciji so to vsi akreditirani dodiplomski programi s področja prava (38), družbenih ved (31) in poslovnih in upravnih ved (34) po in pred bolonjskim sistemom v Republiki Sloveniji) ali
 • zaključen študijski program prve stopnje s področja humanistike (22) oziroma drugih strokovnih področij (v tem primeru mora kandidat opraviti naslednje diferencialne izpite: Osnove prava, Osnove ustavne ureditve, Osnove upravnega prava) ali
 • zaključen študijski program prve stopnje ali za pridobitev visoke izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004, drugih strokovnih področij, vendar pa morajo pred vpisom kandidati opraviti diferencialne predmete, ki jih glede na strokovno področje predhodnega študija določi komisija za študijske zadeve.
ISCED področje ISCED področje
Poslovne in upravne vede, pravo
ISCED podpodročje isced podpodročje interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 8

Raven EOK

EOK 7

Raven EOVK

Druga stopnja

Učni izidi

Študent/študentka je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • obvladovanja raziskovalnih metod,
 • razvoja kritičnega, analitičnega mišljenja,
 • samostojnega odločanja na podlagi samokritične presoje,
 • analize, sinteze in povezovanja znanj z drugih področij,
 • samostojnosti pri strokovnem delu in odločanju,
 • zavezanosti splošnim in specifičnim etičnim načelom (etika v javni upravi),
 • reševanja problema v  luči  širših družbenih polj,
 • analize problemov iz njegovega delovnega okolja,
 • uporabe sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije (spletni portali),

(predmetnospecifične kompetence)

 • poznavanja in razumevanja utemeljitev in zgodovine (razvoja) temeljne discipline,
 • reševanja konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod,
 • kritične analize in refleksije,
 • znanstvenega razmišljanja in utemeljevanja ter reševanja problemov,
 • razumevanja in uporabe metod kritične analize in razvoja teorij ter njihove uporabe v reševanju konkretnih delovnih problemov,
 • koherentnega obvladovanja temeljnega znanja,
 • povezovanja znanja različnih področij,
 • umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne discipline stroke,
 • umeščanja novih informacij, znanj in interpretacij v vsakdanjo delovno izkušnjo,
 • razvoja veščin in spretnosti v uporabi znanja na določenem strokovnem področju,
 • razumevanja splošne strukture temeljne discipline in povezanosti z njenimi pod­ disciplinami,
 • soočanja s posameznimi primeri (področji), na katerih deluje, oz. s katerimi se pri svojem delu srečuje.

Ocenjevanje in zaključevanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

 

Napredovanje

Za prehod iz prvega v drugi letnik (iz drugega v tretji semester) je potrebno opraviti preizkuse znanja iz štirih od šestih vpisanih predmetov.

Prehodnost

Doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK, raven 10)

Pogoji za pridobitev javne listine

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Izvajalci

Samostojni visokošolski zavod, Fakulteta za državne in evropske študije

URL

URL izvajalca

Prihajajoči dogodek

Center RS za poklicno izobraževanje, 02. 12. 2019

9. srečanje skupine evropskih orodij transparentnosti - EU TOOLS

Na Centru RS za poklicno izobraževanje se bo, 12. 12. 2019, srečala skupina evropskih orodij transparentnosti (NKT...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane