Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Spričevalo o zaključnem izpituDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Srednja poklicna izobrazba
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Srednje poklicno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 do 4 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
  • osnovno šolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Znanje: raven 4

Spretnosti: raven 4

Kompetence: raven 4

Ocenjevanje in zaključevanje:

Sistem ocenjevanja:

S preverjanjem in ocenjevanjem ugotavljamo, kako dijak obvladuje poklicne zmožnosti, spretnosti in veščine in kako izpolnjuje pogoje za doseganje kreditnih točk v skladu z izobraževalnim programom. Pri ocenjevanju dijaka se upošteva tudi neformalno pridobljeno znanje, ki se ga ustrezno dokaže. Učenci so ocenjeni z ocenami od 5 (odlično) do 1 (nezadostno).

Napredovanje:

Dijak napreduje v naslednji letnik, če je ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen iz vseh predmetov oziroma modulov in je opravil druge obveznosti, ki jih določa izobraževalni program. Dijak lahko izjemoma napreduje v višji letnik tudi, če ni dosegel pozitivne ocene pri vseh predmetih oziroma modulih.

Spričevalo o zaključnem izpitu

SOK 4

EOK 4

Prikazana je možna karierna pot znotraj znotraj področja izbrane kvalifikacije. Za možnost nadaljnjega izobraževanja na višji stopnji glejte zavihek 'Prehodnost'.

Prehodnost:

Pravice do nadaljnjega izobraževanja:

Srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje; mojstrski, delovodski in poslovodski izpit (SOK, raven 5)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Opravljen zaključni izpit.

Izobraževalni program se zaključi z zaključnim izpitom, s katerim se ugotavlja dijakovo znanje, ki je pomembno za življenje in delo, za nadaljnje izobraževanje ter njegov poklicni in osebnostni razvoj. Zaključni izpit lahko opravlja, kdor je uspešno končal zaključni letnik izobraževalnega programa oziroma kdor je dosegel predpisano število kreditnih točk in je opravil druge, z izobraževalnim programom določene obveznosti.

Izvajalci:
  • Poklicne šole (lahko v kombinaciji z delodajalcem in/ali medpodjetniškim izobraževalnim centrom)
  • Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (izvajajo programe, prilagojene posebnim potrebam dijakov)
  • Ustanove za izobraževanje odraslih