Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Spričevalo o opravljenem delovodskem izpituDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Delovodja
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Srednje strokovno izobraževanje
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:

Izpolnjevanje enega izmed naslednjih pogojev:

  • kdor je pridobil srednjo poklicno izobrazbo ustrezne smeri in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju, na katerem želi opravljati delovodski izpit,
  • kdor je pridobil srednjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri in ima vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju, na katerem želi opravljati delovodski izpit,
  • kdor ima najmanj višjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri in najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju, na katerem želi opravljati delovodski izpit.
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Znanje: 5

Spretnosti: 5-6

Kompetence: 6

Ocenjevalci:

Člani izpitnih odborov za vsako izpitno enoto posebej; imenuje jih minister, pristojen za šolstvo; imenovanje se lahko obnovi vsake 4 leta.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Kandidat opravlja delovodski izpit, ki vsebuje 4 enote:

  • praktični del,
  • strokovno teoretični del,
  • poslovodno ekonomski del,
  • pedagoško andragoški del.

Delovodski izpit si pridobi, kdor uspešno opravi vse štiri enote izpita.

Spričevalo o opravljenem delovodskem izpitu

SOK 5

EOK 4

Prikazana je možna karierna pot znotraj znotraj področja izbrane kvalifikacije. Za možnost nadaljnjega izobraževanja na višji stopnji glejte zavihek 'Prehodnost'.

Prehodnost:

Višje strokovno izobraževanje (SOK, raven 6), v kolikor kandidat opravi preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Izvajalci:

Gospodarska zbornica Slovenije