Name of qualification Name of qualification: Tolmač/ica slovenskega znakovnega jezikaAdd to comparison
Translated title (no legal status) Translated title: Slovene sign language interpreter
Type of qualification Type of qualification: National vocational qualification, SQF level 6
Category of qualification Category of qualification: Vocational Qualification
Admission requirements Entry conditions:
 • at least upper secondary generaly or upper secondary technical education and
 • at least three years of experience in the use of Slovene sign language, which the candidate proves with a formal or informal certificate.

 

ISCED field Field:
Arts and humanities
ISCED subfield subfield: language acquisition
Qualification level

SQF Level: SQF 6
EQF Level: EQF 5

Learning outcomes:

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati, pripraviti, izvesti in spremljati lastno delo ter upoštevati načela timskega dela
 • tolmačiti iz slovenskega v slovenski znakovni jezik
 • tolmačiti iz slovenskega znakovnega jezika v slovenski jezik
 • nastopati pred javnostjo ter komunicirati z uporabniki in različnimi organizacijami ter institucijami
 • vključevati uporabo slovenskega znakovnega jezika med uporabnikove pravice na področju socialnega varstva
 • ravnati skladno s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in poklicnim kodeksom tolmačev
 • prepoznati potrebo po uporabi slovenskega znakovnega jezika
 • zagotavljati kakovost tolmačenja ter skrbeti za lastni strokovni razvoj na področju tolmačenja
 • razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje ter uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za potrebe tolmačenja
 • varovati zdravje in okolje ter skrbeti za varnost pri delu

 

Evaluator:

Verification and assessment are carried out by committees for the verification and validation of national vocational qualifications, appointed by the National Examination Centre (NEC). Committee members must be licensed by the National Examination Centre. Licences may be found here.

Assesment and completion:

POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
NAČIN PREVERJANJA

 

Praktično preverjanje z zagovorom in v obliki pisnega izdelka (seminarske naloge) z zagovorom, in sicer:
 • praktično preverjanje z zagovorom: praktično preverjanje tolmačenja iz slovenskega jezika v slovenski znakovni jezik in iz slovenskega znakovnega jezika v slovenski jezik z ustnim zagovorom in
 • pisni izdelek (seminarska naloga) z zagovorom: predstavitev in obrazložitev vnaprej pripravljene seminarske naloge s področja socialnega varstva »Oris socialnega varstva«, ki vsebuje:
 • predstavitev temeljne zakonodaje s področja socialnega varstva
 • poznavanje uporabe slovenskega znakovnega jezika
 • razumevanje uporabe področnega in poklicnega kodeksa pri delu
 • izbirne vsebine s področja posamezne pravice, potrebe uporabnikov, razvoja slovenskega znakovnega jezika

Conditions for obtaining a public document:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Awarding body:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

Awarding body URL: