Diploma o magisteriju znanosti

Ime kvalifikacije Diploma o magisteriju znanosti
Tip kvalifikacijeMagisterij znanosti/umetnosti
Vrsta kvalifikacijeIzobrazba
Vrsta izobraževanjaMagistrsko izobraževanje
Trajanje2 do 3 leta
Kreditne točke120 kreditnih točk (ECTS)
Vstopni pogoji

Univerzitetna izobrazba ter izpolnjevanje drugih pogojev; v nekaterih primerih visoko strokovna izobrazba in izpolnjevanje drugih pogojev.

Raven kvalifikacije SOK 9
EOVK Tretja stopnja
Učni izidi

Znanje: raven 9

Spretnosti: raven 9

Kompetence: raven 9

Ocenjevanje in zaključevanje

Sistem ocenjevanja:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 - (prav dobro: solidni rezultati); 7 - (dobro); 6 - (zadostno); 5 – 1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Pogoji za pridobitev javne listine

Študent magistrskega študija mora ob koncu študija izdelati magistrsko delo.

Kandidat mora z njim dokazati, da obvlada področje, s katerega je tema njegovega dela, in metodo znanstvenoraziskovalnega dela. Magistrsko delo je lahko tudi rezultat dela več kandidatov oziroma raziskovalne skupine, pri čemer pa mora biti iz njega razviden prispevek posameznega kandidata.

Pridobi se po letu 1994 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93), vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.

Prehodnost

Pravice do nadaljnjega izobraževanja:

doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK, raven 10).

Izvajalci

Univerze, fakultete, umetniške akademije, visoke strokovne šole.

Center RS za poklicno izobraževanje,
Kajuhova 32U, Ljubljana

Prijava na E-novice