Diploma tretje stopnje

Ime kvalifikacije Diploma tretje stopnje
Tip kvalifikacijeDoktorat
Vrsta kvalifikacijeIzobrazba
Vrsta izobraževanjaDoktorsko izobraževanje
Trajanje3 leta
Kreditne točke180 kreditnih točk (ECTS)
Vstopni pogoji
  • Univerzitetna izobrazba, magisterij znanosti, specializacija po univerzitetni izobrazbi, specializacija po visoko strokovni izobrazbi (pred letom 2004)
    Magisterij (stroke)
Raven kvalifikacije SOK 10
EOVK Tretja stopnja
Učni izidi

Znanje: raven 10

Spretnosti: raven 10

Kompetence: raven 10

Ocenjevanje in zaključevanje

Sistem ocenjevanja:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 - (prav dobro: solidni rezultati); 7 - (dobro); 6 - (zadostno); 5 – 1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Pogoji za pridobitev javne listine

Študent doktorskega študija mora ob koncu študija izdelati doktorsko delo.

Kandidat mora z njim dokazati, da obvlada področje, s katerega je tema njegovega dela, in metodo znanstvenoraziskovalnega dela. Doktorsko delo je lahko tudi rezultat dela več kandidatov oziroma raziskovalne skupine, pri čemer pa mora biti iz njega razviden prispevek posameznega kandidata.

Pridobi se po letu 2004 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D  in 109/12).

Izvajalci

Univerze, fakultete in umetniške akademije.

Center RS za poklicno izobraževanje,
Kajuhova 32U, Ljubljana

Prijava na E-novice