Ime kvalifikacije Spričevalo o splošni maturiDodaj v primerjalnik [1]
Tip kvalifikacije Srednja izobrazba
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Trajanje izobraževanja
4 leta
Kreditne točke 240 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Končana osnovna šola.

ISCED področje
ISCED podpodročje
Raven kvalifikacije

SOK 5
EOK 4

Znanje: raven 5

Spretnosti: raven 5

Kompetence: raven 5

Sistem ocenjevanja:

S preverjanjem in ocenjevanjem ugotavljamo uspešnost dijakov pri doseganju standardov znanj, določenih s katalogi. Učenci so ocenjeni z ocenami od 5 (odlično) do 1 (nezadostno).

Dijak napreduje v naslednji letnik, če je ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen iz vseh predmetov.

Maturitetni izpit

Matura se opravlja po uspešno končanem četrtem letniku gimnazije oziroma po končanem maturitetnem tečaju. Uspeh kandidatov pri splošni maturi se ocenjuje: a) s točkami, b) z odstotnimi točkami, c) z ocenami od 1–5 ali točkovnimi ocenami od 1–8. Kandidat opravi splošno maturo, ko je pri vseh predmetih ocenjen pozitivno. Šola mu izda spričevalo o splošni maturi in obvestilo o uspehu pri splošni maturi.

programi maturitetnega/poklicnega tečaja (SOK, raven 5), višje strokovno izobraževanje (SOK, raven 6), visoko strokovno izobraževanje (SOK, raven 7), univerzitetno izobraževanje (SOK, raven 7)

Opravljena matura.

Gimnazije