Ime kvalifikacije Spričevalo o poklicni maturiDodaj v primerjalnik [1]
Tip kvalifikacije Srednja strokovna izobrazba
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Srednje strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja
4 do 5 let
Kreditne točke od 240 do 300 kreditnih točk
Vstopni pogoji
  • Končana osnovna šola ali nižja poklicna izobrazba.
Raven kvalifikacije

SOK 5
EOK 4

Znanje: raven 5

Spretnosti: raven 5

Kompetence: raven 5

Sistem ocenjevanja:

S preverjanjem in ocenjevanjem ugotavljamo, kako dijak obvladuje poklicne zmožnosti, spretnosti in veščine in kako izpolnjuje pogoje za doseganje kreditnih točk v skladu s programom. Pri ocenjevanju dijaka se upošteva tudi neformalno pridobljeno znanje, ki se ga ustrezno dokaže. Učenci so ocenjeni z ocenami od 5 (odlično) do 1 (nezadostno).

Dijak napreduje v naslednji letnik, če je ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen iz vseh predmetov oziroma modulov in je opravil druge obveznosti, ki jih določa izobraževalni program.

Maturitetni izpit

Izobraževalni programi se zaključijo s poklicno maturo. S poklicno maturo se ugotavlja dijakovo znanje v skladu s cilji določenimi z izobraževalnimi programi. Uspeh kandidatov pri poklicni maturi se ocenjuje: a) s točkami in b) z ocenami, ki so lahko ocene od 1–5 ali točkovne ocene od 1–8. Kandidat opravi poklicno maturo, ko je pri vseh predmetih ocenjen pozitivno.

Maturitetni/poklicni tečaj, višje strokovno izobraževanje (SOK, raven 6), visoko strokovno izobraževanje (SOK, raven 7) in univerzitetno izobraževanje (SOK, raven 7)

Opravljena poklicna matura.

  • Srednje tehniške in srednje strokovne šole skupaj z delodajalcem, če je z izobraževalnim programom določeno praktično usposabljanje z delom.
  • Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (izvajajo programe, prilagojene posebnim potrebam dijakov)
  • Ustanove za izobraževanje odraslih

URL