Magister socialnega dela/magistrica socialnega dela s področja socialnega dela s starimi ljudmi

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Magister socialnega dela/magistrica socialnega dela s področja socialnega dela s starimi ljudmiDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

1 leto
Kreditne točke

Kreditne točke

60 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

Zaključen:

 • študijski program prve stopnje s področja socialnega dela, sociologije, socialne pedagogike, pedagogike, psihologije ali prava in pri tem zbranih 240 KT ali
 • študijski program prve stopnje z drugega strokovnega področja in pri tem zbranih 240 KT; prej mora kandidat opraviti diferencialne izpite (20 KT), to vključuje 3 predmete po 4 KT in prakso v obsegu 8 KT; predmeti so: uvod v socialno delo, teorije socialnega dela, raziskovalni seminar in praksa; v skladu z 38. členom zakona o visokem šolstvu morajo biti te obveznosti opravljene pred vpisom v magistrski program ali
 • triletni prenovljeni študijski program prve stopnje ter s tem pridobljenih 180 KT; kandidat mora opraviti dodatni letnik in tako zbrati manjkajočih 60 KT ali
 • 4-letni visokošolski strokovni študijski program s področij, ki so navedena v prvi alineji; kandidat se lahko vpiše v magistrski program pod pogoji, navedenimi v prvi alineji ali
 • 4-letni visokošolski strokovni program z drugih strokovnih področij; kandidat se lahko vpiše v magistrski program pod pogoji, navedenimi v drugi alineji ali
 • 3-letni visokošolski strokovni študijski program; kandidat se lahko vpiše pod pogoji, navedenimi v tretji alineji.
ISCED področje ISCED področje
Zdravstvo in socialna varnost
ISCED podpodročje isced podpodročje socialno delo in svetovanje
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 8

Raven EOK

EOK 7

Raven EOVK

Druga stopnja

Učni izidi

Učni izidi

Študent/študentka programa Socialno dela s starimi ljudmi je usposobljen/-a za: 

 • analizo in sintezo znanja o starosti in staranju v sodobni družbi, predvidevanje rešitev in posledic ravnanja v socialnem delu s starimi ljudmi,
 • obvladovanje raziskovalnih metod v socialnem delu, postopkov in procesov na področju socialnega dela s starimi ljudmi,
 • razvoj kritične in samokritične presoje,
 • uporabo znanja v praksi,
 • reševanje individualnih problemov starih ljudi, ki nastajajo v skupnosti, institucijah za stare in delovnih okoljih, v katerih so zaposleni starejši delavci,
 • razvijanje inovativnih programov in načinov delovanja pri socialnem delu s starimi ljudmi,
 • avtonomnost v strokovnem delu,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti, spretnosti nastopanja in predstavljanja mnenj,
 • refleksijo o etiki in zavezanost profesionalni etiki,
 • kooperativnost, timsko delo, delo v skupini, skupnostne akcije,
 • interdisciplinarno povezovanje različnih strokovnjakov na področju dela s starimi ljudmi in koordiniranje delovanja teh strokovnjakov s poudarkom na upoštevanju individualnih potreb starega človeka.

Ocenjevanje in zaključevanje

Ocenjevanje in zaključevanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10). 

Napredovanje

Napredovanje

Študijski program za študente, ki izpolnjujejo pogoje za ustrezen dodiplomski program (240 KT), traja eno leto. Študenti, ki v dodiplomskih programih zberejo manj točk oz. nimajo končanega ustreznega študijskega programa, morajo zbrati dodatne kreditne točke s programom strokovnega izpopolnjevanja.

Opis

Opis poklica

Kratek opis

Socialni delavec dela z ljudmi, ki se v vsakdanjem življenju soočajo z najrazličnejšimi socialnimi problemi, težavami ter stiskami in jim pomaga pri iskanju rešitev.

Kaj delavec običajno dela

Socialni delavci delajo z ljudmi, ki se v vsakdanjem življenju soočajo z najrazličnejšimi socialnimi problemi, težavami ter stiskami in jim pomagajo pri iskanju rešitev iz stiske. Delo socialnih delavcev delimo glede na starostno obdobje ljudi, s katerimi se ukvarjajo, vrsto socialne problematike, uporabo metod in tehnik pri delu, vrsto izvajane storitve, vrsto socialno varstvene organizacije ter glede na sistemsko področje, v okviru katerega izvajajo svoje delo. Gre za področja socialnega varstva, šolstva, zdravstva, pravosodja ali gospodarstva. Glede na starost ljudi razlikujemo socialno delo z otroki, mladostniki in starostniki.

Značilnost socialne problematike opredeljuje delo z družino, s prizadetimi, z ljudmi, ki imajo težave z duševnim zdravjem, z odvisniki, z mladimi prekrškarji, ljudmi, ki so storili kaznivo dejanje, s trpinčenimi, z revnimi, zapuščenimi ali ljudmi brez doma, delo z umirajočimi in žalujočimi in druge vrste skupin ljudi, ki se soočajo s težavami vsakdanjega življenja. Odpravljanju stisk in težav uporabnikov so namenjene storitve:

prva socialna pomoč kot pomoč pri prepoznavanju socialne problematike in iskanju možnih rešitev
osebna pomoč kot svetovalna pomoč posamezniku in
pomoč družini in pomoč na domu, kjer socialni delavci koordinirajo različne vrste pomoči (gospodinjstvo, zdravstvena nega, socialna oskrba), ki jih uporabniki v primeru starosti, invalidnosti ali bolezni potrebujejo na svojem domu v zameno za institucionalno varstvo.

Svoje delo opravljajo v ustanovah institucionalnega varstva, v domovih za starejše in v socialno varstvenih zavodih za varstvo in usposabljanje otrok in mladostnikov s prizadetostmi. Socialni delavci sodelujejo s starši in jim svetujejo pri iskanju najprimernejših rešitev za njihovega otroka. Sodelujejo z drugimi zavodi in organizacijami, še zlasti s posebnimi socialno varstvenimi zavodi, varstveno delovnimi centri, invalidskimi podjetji in nevladnimi organizacijami s področja socialnega varstva. Delajo tudi v drugih oblikah institucionalnega varstva, kot so materinski domovi, zavetišča, krizni centri ali stanovanjske skupine. Kot strokovni delavci izdelajo individualni načrt, spremljajo njegovo izvajanje ali sodelujejo v strokovnih timih, vodijo skupinsko delo in uporabnikom svetujejo pri reševanju socialne problematike. Lahko organizirajo tabore, klube in skupine medsebojne pomoči, kjer se delo odvija po določenem programu. Socialni delavci v centrih za socialno delo sprejemajo vloge, vodijo postopke in izdajajo odločbe v zvezi z upravičenostjo do družinskih in socialno varstvenih prejemkov. Izdajajo odločbe v zvezi z namestitvami v socialno varstvene zavode in izvajajo storitve socialnega varstva. Centri za socialno delo izvajajo večino dejavnosti z družinskega področja, kot je posvojitev otrok, ureditev rejništva in skrbništva. Socialni delavci v centrih koordinirajo tudi številne programe z drugimi organizacijami s področja šolstva, zaposlovanja, zdravstva, pravosodja in nevladnih organizacij.

Socialni delavci na področju šolstva opravljajo svetovalno delo. Na področju zdravstva opravljajo dejavnosti v sklopu obravnave bolnika. Na področju pravosodja delajo kot svetovalci osebam v zaporih in ob odpustu pomagajo pri ureditvi zaposlitve. Delajo tudi kot svetovalci zaposlitve iskalcem prve zaposlitve, brezposelnim osebam in težje zaposljivim osebam. V podjetjih izvajajo svetovalno delo, posameznikom svetujejo v primerih alkoholizma, uporabe drog ali izostankov z dela. Posredujejo v konfliktih med sodelavci in delodajalci, urejajo probleme v zvezi z opravljanjem delovnih nalog ali težavami v družini in podobno. 

Spretnosti poklica

Spretnosti poklica

Znanja in spretnosti

Izkaznica socialnega delavca je končana Fakulteta za socialno delo v Ljubljani, opravljeno pripravništvo, strokovni izpit za področje socialnega varstva in za nekatera področja dela, kot je izdajanje odločb, tudi izpit iz poznavanja splošnega upravnega postopka. Socialni delavci morajo imeti pozitiven odnos do ljudi, čustveno stabilnost, sposobnost vživljanja v stiske drugih, sposobnost timskega dela, razvito željo po raziskovanju, inovativnost pri iskanja rešitev, občutek za realnost ter sposobnost hitrega prilagajanja na spremenjene razmere in novo nastale situacije. Seznanjeni morajo biti z osnovami psihologije, pedagogike, sociologije in prava ter poznati urejenost šolstva, zdravstva, pravosodja, zaposlovanja in gospodarstva. Zaradi narave dela imajo željo po stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju. 

Karierna pot

Magister socialnega dela/magistrica socialnega dela s področja socialnega dela s starimi ljudmi

SOK 8

EOK 7

Prehodnost

Prehodnost

Doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK, raven 10)

Pogoji za pridobitev javne listine

Pogoji za pridobitev javne listine

Opravljeni vsi izpiti študijskega programa (30 KT), opravljen praktikum (10 KT) in opravljena magistrska naloga z uspešnim zagovorom (20 KT).

Izvajalci kvalifikacije

Izvajalci

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

URL

URL izvajalca

Prihajajoči dogodek

18. 02. 2020

Mednarodna konferenca: 10 let Slovenskega ogrodja kvalifikacij

Mednarodna konferenca: 10 let Slovenskega ogrodja kvalifikacij Kongresni center Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj,...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane