Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Srednja strokovna izobrazba
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Srednje strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
1 leto
Kreditne točke Kreditne točke: 60 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

 • četrti letnik gimnazije ali
 • zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.
ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Imetnik spričevala je usposobljen za:  

 • prilagoditev gostinske in turistične ponudbe različnim ciljnim skupinam;  
 • osnovne postopke priprave in postrežbe obrokov;  
 • izvajanje gostinske in hotelske dejavnosti skladno s predpisi in za povečanje premoženja podjetja; 
 • komuniciranje v poslovni situacij v slovenskem in dveh tujih jezikih;  
 • uporabo sodobnega programskega orodja IKT; 
 • predstavitev in posredovanje informacij o naravni in kulturni dediščini Slovenije;  
 • sestavo, oblikovanje in pripravo menijev, jedilnih listov, vinskih list in cenikov pijač;  
 • posredovanje in prodajo storitev gostinskega obrata.

Izbirno:  

 • pripravo jedi iz vseh skupin živil in vključitev v menije za redne obroke;  
 • načrtovanje, organiziranje in izvedbo rednih in izrednih obrokov; 
 • pripravo slovenskih narodnih jedi, jedi drugih narodov, jedi za različne oblike alternativnega prehranjevanja in za osnovne diete;  
 • pripravljalna in zaključna dela strežbe ter pripravo pisne ponudbe;  
 • postrežbo jedi, obrokov, pijač in napitkov na različne načine v različnih vrstah gostinskih obratov;  
 • načrtovanje, organiziranje in postrežbo zahtevnejših izrednih obrokov v gostinskih obratih in izven njih;  
 • pripravo jedi in mešanih pijač pred gostom in vključevanje v gostinsko ponudbo ter priporočanje pijač k jedem in menijem;  
 • izvedbo nalog turističnega spremljanja, vodenja in informiranja;  
 • prodajo turističnih produktov, načrtovanje paketnih programov, iskanje informacij, izvedbo postopkov rezervacij in plačil;  
 • iskanje, ovrednotenje podatkov ter posredovanje informacij v več tujih jezikih o turističnih programih;  
 • opravljanje receptorskih storitev, posredovanje informacij in povezovanje dela med oddelki; 
 • pripravo jedilnikov za diete v sodelovanju z dietetikom;  
 • izbor dovoljenih živil in primernih tehnoloških postopkov, pripravo jedi in napitkov za različne vrste diet ter postrežbo;  
 • sprejem naročila, izdelavo ponudbe, organiziranje, vodenje in izvedbo cateringa;  
 • dekorativno oblikovanje različnih živil in kontroliranje kakovosti surovin in izdelkov z različnimi metodami;  
 • pripravo značilnih jedi na tradicionalen in sodoben način ter za primerno postrežbo;  
 • organiziranje, ovrednotenje in izvedbo zahtevnejših, atraktivnih, specialnih zvrsti animacije;  
 • sestavo pavšalnih programov tržno zanimivih destinacij s spremljajočo dokumentacijo in z izračunom uspešnosti ter poročilom izvedbe aranžmaja;  
 • organizacijo, vodenje in nadzorovanje dopolnilnih dejavnosti v hotelu;  
 • spodbujanje, koordiniranje in povezovanje posameznih turističnih subjektov znotraj turistične destinacije;  
 • pripravo narodnih, zahtevnejših restavracijskih sladic in sladic tujih kuhinj;  
 • pripravo jedi in mešanih pijač pred gostom in vključevanje v gostinsko ponudbo.

Imetnik spričevala je ključna poklicna znanja in zmožnosti nadgradil tudi s ključnimi splošnimi znanji v skladu z nacionalnimi standardi.

Ocenjevanje in zaključevanje:

S preverjanjem in ocenjevanjem ugotavlja, kako dijak obvladuje poklicne zmožnosti, spretnosti in veščine in kako izpolnjuje pogoje za doseganje kreditnih točk v skladu z izobraževalnim programom. Pri ocenjevanju dijaka se upošteva tudi neformalno pridobljeno znanje, ki mora biti ustrezno dokazano. Učenci so ocenjeni z ocenami od 5 (odlično) do 1 (nezadostno).

Prehodnost:

Maturitetni/poklicni tečaj, višje strokovno izobraževanje (SOK, raven 6), visoko strokovno izobraževanje (SOK, raven 7) in univerzitetno izobraževanje (SOK, raven 7)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Dijak mora uspešno opraviti (s pozitivnimi ocenami) splošnoizobraževalne predmete, obvezne in izbirne strokovne module ter odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti tudi interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom ter poklicno maturo.

Poklicna matura obsega obvezni del (pisni in ustni izpit iz slovenščine ter gastronomije in turizma s podjetništvom) ter izbirni del (pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ter izdelek oz. storitev in zagovor).

Izvajalci:

Srednje poklicne, tehniške in strokovne šole ter ljudske univerze.

URL

URL izvajalca: