Arhivirano

Doktor znanosti/doktorica znanosti s področja kineziologije

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Doktor znanosti/doktorica znanosti s področja kineziologijeDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Doktorat
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Doktorsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

3 leta
Kreditne točke

Kreditne točke

180 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

 • Diploma študijskih programov druge stopnje programov Fakultete za šport ali
 • diploma študijskih programov druge stopnje drugih usmeritev, če kandidati opravijo poseben preizkus znanja ali
 • diploma dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija po končani univerzitetni izobrazbi kineziologije. Kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 KT ali
 • diploma dosedanjega študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe učitelj športne vzgoje ali
 • diploma drugih domačih in tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji v prejšnjih odstavkih.
ISCED področje ISCED področje
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje šport
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 10

Raven EOK

EOK 8

Raven EOVK

Tretja stopnja

Učni izidi

Študent/študentka je usposobljen/-a za:

(splošne kompetence)

 • samostojno kreativno znanstveno-raziskovalno in razvojno delo na področju kineziologije,
 • zasledovanje in korektno presojo najnovejših dosežkov na širšem področju kineziologije,
 • kritičen odnos do rezultatov lastnega raziskovalno razvojnega dela,
 • kreativno in samostojno obravnavanje znanstveno-raziskovalnega problema,
 • timsko delo s strokovnjaki z različnih področij,

(predmetnospecifične kompetence)

 • uporabo sodobnih kinezioloških metod in postopkov pri reševanju raziskovalno-razvojnih problemov,
 • umeščanje kineziologije v širši družbeni kontekst,
 • komunikacijo,
 • poročanje o delu in rezultatih svetovni kineziološki znanosti in družbi.

Ocenjevanje in zaključevanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje

Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 50 KT. V 3. letnik podiplomskega doktorskega študija se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili vse študijske obveznosti organiziranih oblik pouka iz 1. in 2. letnika.

Pogoji za pridobitev javne listine

Kandidat opravi vse s programom določene študijske obveznosti in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo v skupnem obsegu 180 KT. Obveznost doktoranda je objava najmanj enega znanstvenega članka s področja doktorata v reviji, ki jo indeksira SCI. Doktorand mora biti prvi avtor članka. Znanstveni članek mora biti objavljen oziroma sprejet v objavo najkasneje pred zagovorom doktorske disertacije.

Izvajalci

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

URL

URL izvajalca

Prihajajoči dogodek

Center RS za poklicno izobraževanje, 02. 12. 2019

9. srečanje skupine evropskih orodij transparentnosti - EU TOOLS

Na Centru RS za poklicno izobraževanje se bo, 12. 12. 2019, srečala skupina evropskih orodij transparentnosti (NKT...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane