Arhivirano

Doktor znanosti/doktorica znanosti s področja kineziologije

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Doktor znanosti/doktorica znanosti s področja kineziologijeDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Doktorat
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Doktorsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

3 leta
Kreditne točke

Kreditne točke

180 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

 • Diploma študijskih programov druge stopnje programov Fakultete za šport ali
 • diploma študijskih programov druge stopnje drugih usmeritev, če kandidati opravijo poseben preizkus znanja ali
 • diploma dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija po končani univerzitetni izobrazbi kineziologije. Kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 KT ali
 • diploma dosedanjega študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe učitelj športne vzgoje ali
 • diploma drugih domačih in tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji v prejšnjih odstavkih.
ISCED področje ISCED področje
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje šport
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 10

Raven EOK

EOK 8

Raven EOVK

Tretja stopnja

Učni izidi

Učni izidi

Študent/študentka je usposobljen/-a za:

(splošne kompetence)

 • samostojno kreativno znanstveno-raziskovalno in razvojno delo na področju kineziologije,
 • zasledovanje in korektno presojo najnovejših dosežkov na širšem področju kineziologije,
 • kritičen odnos do rezultatov lastnega raziskovalno razvojnega dela,
 • kreativno in samostojno obravnavanje znanstveno-raziskovalnega problema,
 • timsko delo s strokovnjaki z različnih področij,

(predmetnospecifične kompetence)

 • uporabo sodobnih kinezioloških metod in postopkov pri reševanju raziskovalno-razvojnih problemov,
 • umeščanje kineziologije v širši družbeni kontekst,
 • komunikacijo,
 • poročanje o delu in rezultatih svetovni kineziološki znanosti in družbi.

Ocenjevanje in zaključevanje

Ocenjevanje in zaključevanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje

Napredovanje

Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 50 KT. V 3. letnik podiplomskega doktorskega študija se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili vse študijske obveznosti organiziranih oblik pouka iz 1. in 2. letnika.

Opis

Opis poklica

Kratek opis

Kineziolog na osnovi predhodnega pogovora in diagnostike gibalnega stanja posameznika pripravi optimalni vadbeni program z gibalno/ športno vsebino z namenom ohranjanja oziroma izboljšanja zdravja ter splošne telesne zmogljivosti.

Kaj delavec običajno dela

Kineziolog z znanjem interdisciplinarnih področij načrtuje, organizira, izvaja, nadzoruje in vrednoti programe gibalne/ športne dejavnosti s ciljem razvoja in ohranjanja splošne in specifične gibalne zmogljivosti oziroma preventive pred poškodbami in nekaterimi obolenji različnih ciljnih skupin. Načrtuje in vodi tudi programe promocije aktivnega življenjskega sloga kot dejavnika kakovosti življenja. Na osnovi predhodnega pogovora in diagnostike gibalnega stanja posameznika pripravi optimalni vadbeni program z gibalno/ športno vsebino z namenom ohranjanja oziroma izboljšanja zdravja ter splošne telesne zmogljivosti.

Spretnosti poklica

Spretnosti poklica

Znanja in spretnosti

Kineziolog razume delovanje človekovega organizma v gibanju v interakciji z življenjskim in delovnim okoljem ter prepoznava posledice interakcije okolja in človeka. Usposobljeni so za preventivno delovanje, oblikovanje in vodenje programov gibalnih/športnih aktivnosti, gibalne terapije in promocije aktivnega življenjskega sloga kot dejavnika kakovosti življenja.

Pogoji za pridobitev javne listine

Pogoji za pridobitev javne listine

Kandidat opravi vse s programom določene študijske obveznosti in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo v skupnem obsegu 180 KT. Obveznost doktoranda je objava najmanj enega znanstvenega članka s področja doktorata v reviji, ki jo indeksira SCI. Doktorand mora biti prvi avtor članka. Znanstveni članek mora biti objavljen oziroma sprejet v objavo najkasneje pred zagovorom doktorske disertacije.

Izvajalci kvalifikacije

Izvajalci

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

URL

URL izvajalca

Prihajajoči dogodek

18. 02. 2020

Mednarodna konferenca: 10 let Slovenskega ogrodja kvalifikacij

Mednarodna konferenca: 10 let Slovenskega ogrodja kvalifikacij Kongresni center Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj,...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane