doktor znanosti/doktorica znanosti s kineziologije

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

doktor znanosti/doktorica znanosti s kineziologijeDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Doktorat
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Doktorsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

3 leta
Kreditne točke

Kreditne točke

180 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

Na univerzitetni doktorski študij Kineziologije se lahko vpišejo skladno z zadnjim odstavkom 38a člena Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3) in 16. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-E):

  • Diplomanti študijskih programov druge stopnje programov Fakultete za šport.
  • Diplomanti študijskih programov druge stopnje drugih usmeritev, če opravijo poseben preizkus znanja. Vsebina in obseg preizkusa znanj, ki ga določi Komisija za podiplomski študij Fakultete za šport, sta odvisna od vrste predhodnega univerzitetnega programa kandidata ter od strokovnega področja doktorskega študija. V okviru preizkusa znanja mora kandidat opraviti najmanj 20 KT druge stopnje programov FŠ. Kandidati, ki bodo na Doktorskem programu Kineziologija izbrali naravoslovno področje morajo zbrati 20KT iz študijskega programa druge stopnje programov Fakultete za šport in sicer iz naslednjih strokovnih področij: športno treniranje, fiziologija, metodologija v športu in biomehanika športa. Kandidati, ki bodo na Doktorskem programu Kineziologija izbrali družboslovno področje morajo zbrati 20KT iz študijskega programa druge stopnje programov Fakultete za šport in sicer iz naslednjih strokovnih področij: psihologija športa, sociologija športa, metodologija v športu in didaktika ŠV. 
  • Diplomanti dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija po končani univerzitetni izobrazbi kineziologije. Kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 KT.
  • Diplomanti dosedanjega študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe učitelj športne vzgoje.
  • Diplomanti drugih domačih in tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji v prejšnjih odstavkih. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s 121. členom Statuta UL
ISCED področje ISCED področje
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje šport
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 10

Raven EOK

EOK 8

Raven EOVK

Tretja stopnja

Učni izidi

Splošne kompetence:

  • Sposobnost samostojnega kreativnega znanstvenoraziskovalnega in razvojnega dela na področju kineziologije.
  • Sposobnost zasledovanja in korektne presoje najnovejših dosežkov na širšem področju kineziologije.
  • Kritičen odnos do rezultatov lastnega raziskovalno razvojnega dela.
  • Sposobnost kreativnega in samostojnega obravnavanja znanstveno-raziskovalnega problema.
  • Sposobnost timskega dela s strokovnjaki z različnih področij.

Predmetno-specifične kompetence:

Doktorand bo pridobil sposobnost uporabe sodobnih kinezioloških metod in postopkov pri reševanju raziskovalno-razvojnih problemov, sposobnost umeščanja kineziologije v širši družbeni kontekst, komunikacijske sposobnosti ter sposobnost poročanja o delu in rezultatih svetovni kineziološki znanosti in družbi.

Ocenjevanje in zaključevanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje

Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 50 KT.

V 3. letnik podiplomskega doktorskega študija se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili vse študijske obveznosti organiziranih oblik pouka iz 1. in 2. letnika, imajo soglasje UL k temi doktorske disertacije.

Zadnji, tretji letnik je namenjen individualnemu raziskovalnemu delu, pripravi znanstvenega članka in izdelavi ter zagovoru doktorske disertacije.

Pogoji za pridobitev javne listine

Pogoj za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor/ doktorica znanosti je, da kandidat uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo v skupnem obsegu 180 KT. Obveznost doktoranda je objava najmanj enega znanstvenega članka s področja doktorata v reviji, ki jo indeksira SCI. Doktorand mora biti prvi avtor članka.

Izvajalci

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

URL

URL izvajalca

Prihajajoči dogodek

Center RS za poklicno izobraževanje, 02. 12. 2019

9. srečanje skupine evropskih orodij transparentnosti - EU TOOLS

Na Centru RS za poklicno izobraževanje se bo, 12. 12. 2019, srečala skupina evropskih orodij transparentnosti (NKT...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane