Diplomant medijskih študijev (un) in …/diplomantka medijskih študijev (un) in …

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Diplomant medijskih študijev (un) in …/diplomantka medijskih študijev (un) in …Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Diploma prve stopnje (UN)
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Visokošolsko univerzitetno izobraževanje
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

3 leta
Kreditne točke

Kreditne točke

180 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

 • Matura ali
 • poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta sociologija; če je kandidat navedeni predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli drugega maturitetnega predmeta ali
 • zaključni izpit (pred 1. junijem 1995) po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
ISCED področje ISCED področje
Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost
ISCED podpodročje isced podpodročje politologija, odnosi posameznik-družba-država
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 7

Raven EOK

EOK 6

Raven EOVK

Prva stopnja

Učni izidi

Študent/študentka je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • samostojnega študija, kritične presoje ter razlaganja in vrednotenja sodobnih komunikacijskih procesov v evropskem in svetovnem družbenem kontekstu,
 • samostojnega oblikovanja raziskovalnih problemov s področja medijev in izvajanja strokovnih oziroma raziskovalnih projektov,
 • vključevanja v strokovno javnost in spremljanja novosti na absolviranem področju,
 • samostojne uporabe komunikoloških in drugih virov ter literature za teoretično in praktično delo na področju komunikologije in medijskih študijev ter širše,
 • kritične presoje virov in informacij oziroma komunikacijskih procesov v družbi in v tem smislu sposoben oblikovati samostojno pisno besedilo (strokovni oziroma poljudni članek, referat, razprava itd.),
 • vključevanja na trg kreativnega intelektualnega dela s področja publicistike (novinarstvo, odnosi z mediji),
 • obvladanja osnovnih konceptov, dilem in perspektiv komunikološke stroke ter komunikološke raziskovalne metode,
 • spoznavanja in interdisciplinarne uporabe komunikologiji sorodnih ved in študijskih področij,
 • kritične presoje in reševanja strokovnih in praktičnih vprašanj s področja medijskih študijev in komunikologije v sodobni slovenski družbi in tudi širše,
 • obvladanja analitičnih oziroma raziskovalnih tehnik za ugotavljanje potreb potrošnikov, za iskanje tržnih niš v medijskem prostoru, za snovanje medijskih akcij oziroma kampanj in podobno,

(predmetnospecifične kompetence)

 • poznavanja osnovnih disciplinarnih znanj s področja medijskih študijev,
 • uporabe metodoloških orodij za raziskovanje medijev in množičnega komuniciranja,
 • kritičnega analiziranja in raziskovanja medijskih vsebin,
 • poznavanja zgodovinskega razvoja množičnih medijev in zgodovinskih pravilnosti v njihovem delovanju, učinkovanju in institucionalnem strukturiranju,
 • poznavanja osnov socialne in politične psihologije; s posebnim poudarkom na psiholoških vidikih komuniciranja in psihološkega vpliva medijev,
 • obvladanja znanja tujega jezika z medijsko in komunikološko strokovno terminologijo,
 • poznavanja splošnega konteksta etičnih in moralnih dilem sodobne družbe znanja,
 • poznavanja teoretskih konceptov in praktičnega delovanja tiskanih medijev,
 • poznavanja teoretskih konceptov in praktičnega delovanja sodobne televizije,
 • obvladovanja javnega govorništva, debate, argumentacije in retoričnih spretnosti,
 • kritičnega in jasnega izražanja v javnosti; publiciranja,
 • poznavanja osnovne pravne prakse s področja medijskega prava.

Ocenjevanje in zaključevanje

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, projektnimi deli, nastopi, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Prehodnost

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Pogoji za pridobitev javne listine

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Izvajalci

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

URL

URL izvajalca

Prihajajoči dogodek

Center RS za poklicno izobraževanje, 02. 12. 2019

9. srečanje skupine evropskih orodij transparentnosti - EU TOOLS

Na Centru RS za poklicno izobraževanje se bo, 12. 12. 2019, srečala skupina evropskih orodij transparentnosti (NKT...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane