Diploma prve stopnje (UN)

Ime kvalifikacije Diploma prve stopnje (UN)
Tip kvalifikacije Diploma prve stopnje (UN)
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Visokošolsko univerzitetno izobraževanje
Trajanje izobraževanja
3 do 4 leta
Kreditne točke 180 do 240 kreditnih točk
Vstopni pogoji
  • Matura,
  • poklicna matura,
  • zaključni izpit pred 1. junijem 1995,
  • višješolska izobrazba po merilih za prehode.
Raven kvalifikacije

SOK 7
EOK 6

Učni izidi

Znanje: raven 7

Spretnosti: raven 7

Kompetence: raven 7

Ocenjevanje in zaključevanje

Sistem ocenjevanja:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Prehodnost

Pravice do nadaljnjega izobraževanja: magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK, raven 8).

Pogoji za pridobitev javne listine

Diploma se izda študentu, ko opravi vse obveznosti po programu.

Pridobi se po letu 2004 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D  in 109/12). 

Izvajalci kvalifikacije

Univerze, fakultete, akademije, visoke strokovne šole.

Prihajajoči dogodek

Four Points by Sheraton Ljubljana Mons Hotel, Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana, 30. 05. 2018

Uvodna mednarodna konferenca: Spremljanje implementacije Slovenskega ogrodja kvalifikacij

Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK, ki deluje na Centru RS za poklicno izobraževanje v sodelovanju z Evropskim...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane