Spričevalo o zaključnem izpitu

Ime kvalifikacije Spričevalo o zaključnem izpitu
Tip kvalifikacijeNižja poklicna izobrazba
Vrsta kvalifikacijeIzobrazba
Vrsta izobraževanjaNižje poklicno izobraževanje
Trajanje2 - 3 leta
Kreditne točke120 kreditov
Vstopni pogoji
  • osnovnošolska izobrazba ali
  • SOK raven 1
Raven kvalifikacije SOK 3
Učni izidi

Znanje: raven 2, deloma 3

Spretnosti: raven 3

Kompetence: raven 3

Ocenjevanje in zaključevanje

Sistem ocenjevanja:

Znanje dijakov se ocenjuje s številčnimi oziroma opisnimi ocenami. Znanje dijaka se oceni s številčno oceno od 1 do 5, in sicer nezadostno (1), zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4) in odlično (5). Številčne ocene od 2 do 5 in opisna ocena »opravil« so pozitivne.

Za udeleženca izobraževanja odraslih se uporabljajo le pozitivne ocene.

Napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in modulov letnika in so opravili druge obveznosti (glede na program in izvedbeni kurikul šole).

Pogoji za pridobitev javne listine

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami vse obveznosti določene s programom. Poleg tega mora opraviti zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega izpit iz slovenskega jezika in pripravo izdelka oziroma storitve z zagovorom.

Prehodnost

Dostop do srednjega poklicnega izobraževanja (SOK, raven 4).

Izvajalci
  • Poklicne šole (lahko v kombinaciji z delodajalcem in/ali medpodjetniškim izobraževalnim centrom)
  • Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (izvajajo programe, prilagojene posebnim potrebam dijakov)
  • Ustanove za izobraževanje odraslih

Center RS za poklicno izobraževanje,
Kajuhova 32U, Ljubljana

Prijava na E-novice