Spričevalo o splošni maturi

Ime kvalifikacije Spričevalo o splošni maturi
Tip kvalifikacijeSrednja splošna izobrazba
Vrsta kvalifikacijeIzobrazba
Vrsta izobraževanjaSrednje splošno izobraževanje
Trajanje4 leta
Kreditne točke240 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Končana osnovna šola.

Raven kvalifikacije SOK 5
Učni izidi

Znanje: raven 5

Spretnosti: raven 5

Kompetence: raven 5

Ocenjevanje in zaključevanje

Sistem ocenjevanja:

S preverjanjem in ocenjevanjem ugotavljamo uspešnost dijakov pri doseganju standardov znanj, določenih s katalogi. Učenci so ocenjeni z ocenami od 5 (odlično) do 1 (nezadostno).

Napredovanje

Dijak napreduje v naslednji letnik, če je ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen iz vseh predmetov.

Maturitetni izpit

Matura se opravlja po uspešno končanem četrtem letniku gimnazije oziroma po končanem maturitetnem tečaju. Uspeh kandidatov pri splošni maturi se ocenjuje: a) s točkami, b) z odstotnimi točkami, c) z ocenami od 1–5 ali točkovnimi ocenami od 1–8. Kandidat opravi splošno maturo, ko je pri vseh predmetih ocenjen pozitivno. Šola mu izda spričevalo o splošni maturi in obvestilo o uspehu pri splošni maturi.

Pogoji za pridobitev javne listine

Opravljena matura.

Prehodnost

programi maturitetnega/poklicnega tečaja (SOK, raven 5), višje strokovno izobraževanje (SOK, raven 6), visoko strokovno izobraževanje (SOK, raven 7), univerzitetno izobraževanje (SOK, raven 7)

Izvajalci

Gimnazije

Center RS za poklicno izobraževanje,
Kajuhova 32U, Ljubljana

Prijava na E-novice