Spričevalo o zaključnem izpitu

Ime kvalifikacije Spričevalo o zaključnem izpitu
Tip kvalifikacijeSrednja poklicna izobrazba
Vrsta kvalifikacijeIzobrazba
Vrsta izobraževanjaSrednje poklicno izobraževanje
Trajanje3 do 4 leta
Kreditne točke180 kreditnih točk
Vstopni pogoji
  • osnovno šolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba
Raven kvalifikacije SOK 4
Učni izidi

Znanje: raven 4

Spretnosti: raven 4

Kompetence: raven 4

Ocenjevanje in zaključevanje

Sistem ocenjevanja:

S preverjanjem in ocenjevanjem ugotavljamo, kako dijak obvladuje poklicne zmožnosti, spretnosti in veščine in kako izpolnjuje pogoje za doseganje kreditnih točk v skladu z izobraževalnim programom. Pri ocenjevanju dijaka se upošteva tudi neformalno pridobljeno znanje, ki se ga ustrezno dokaže. Učenci so ocenjeni z ocenami od 5 (odlično) do 1 (nezadostno).

Napredovanje

Dijak napreduje v naslednji letnik, če je ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen iz vseh predmetov oziroma modulov in je opravil druge obveznosti, ki jih določa izobraževalni program. Dijak lahko izjemoma napreduje v višji letnik tudi, če ni dosegel pozitivne ocene pri vseh predmetih oziroma modulih.

Pogoji za pridobitev javne listine

Opravljen zaključni izpit.

Izobraževalni program se zaključi z zaključnim izpitom, s katerim se ugotavlja dijakovo znanje, ki je pomembno za življenje in delo, za nadaljnje izobraževanje ter njegov poklicni in osebnostni razvoj. Zaključni izpit lahko opravlja, kdor je uspešno končal zaključni letnik izobraževalnega programa oziroma kdor je dosegel predpisano število kreditnih točk in je opravil druge, z izobraževalnim programom določene obveznosti.

Prehodnost

Pravice do nadaljnjega izobraževanja:

Srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje; mojstrski, delovodski in poslovodski izpit (SOK, raven 5)

Izvajalci
  • Poklicne šole (lahko v kombinaciji z delodajalcem in/ali medpodjetniškim izobraževalnim centrom)

  • Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (izvajajo programe, prilagojene posebnim potrebam dijakov)

  • Ustanove za izobraževanje odraslih

Center RS za poklicno izobraževanje,
Kajuhova 32U, Ljubljana

Prijava na E-novice