Diploma prve stopnje (VS)

Ime kvalifikacije Diploma prve stopnje (VS)
Tip kvalifikacijeDiploma prve stopnje (VS)
Vrsta kvalifikacijeIzobrazba
Vrsta izobraževanjaVisokošolsko strokovno izobraževanje
Trajanje3 do 4 leta
Kreditne točke180 do 240 kreditnih točk (ECTS)
Vstopni pogoji
  • Matura,

  • poklicna matura,

  • zaključni izpit pred 1. junijem 1995,

  • višješolska izobrazba po merilih za prehode.
Raven kvalifikacije SOK 7
EOVK Prva stopnja
Učni izidi

Znanje: raven 7

Spretnosti: raven 7

Kompetence: raven 7

Ocenjevanje in zaključevanje

Sistem ocenjevanja:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Pogoji za pridobitev javne listine

Diploma se izda študentu, ko opravi vse obveznosti po programu.

Pridobi se po letu 2004 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D  in 109/12).

Prehodnost

Pravice do nadaljnjega izobraževanja: magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK, raven 8).

Izvajalci
  • Univerze, fakultete, visoke strokovne šole.

Center RS za poklicno izobraževanje,
Kajuhova 32U, Ljubljana

Prijava na E-novice