Diploma o specializaciji (po univerzitetni izobrazbi); primerljiva z EOK ravnijo 7

Ime kvalifikacije Diploma o specializaciji (po univerzitetni izobrazbi)
Tip kvalifikacijeSpecializacija po univerzitetni izobrazbi
Vrsta kvalifikacijeIzobrazba
Vrsta izobraževanjaSpecialistično izobraževanje
Trajanje1 do 2 leti
Vstopni pogoji

Univerzitetna izobrazba ter izpolnjevanje drugih pogojev.

Raven kvalifikacije SOK 9
EOVK Tretja stopnja
Učni izidi

Znanje: raven 9

Spretnosti: raven 9

Kompetence: raven 9

Ocenjevanje in zaključevanje

Sistem ocenjevanja:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 - (prav dobro: solidni rezultati); 7 - (dobro); 6 - (zadostno); 5 – 1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Pogoji za pridobitev javne listine

Študent specialističnega študija je moral ob koncu študija izdelati specialistično delo in ga zagovarjati.

Diploma se pridobi po letu 1994 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93), vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.

Prehodnost

Pravice do nadaljnjega izobraževanja:

doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK, raven 10).

Izvajalci

Univerze, fakultete, umetniške akademije.

Center RS za poklicno izobraževanje,
Kajuhova 32U, Ljubljana

Prijava na E-novice