Diploma druge stopnje

Ime kvalifikacije Diploma druge stopnje
Tip kvalifikacijeDiploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacijeIzobrazba
Vrsta izobraževanjaMagistrsko izobraževanje
Trajanje1 do 2 leti
Kreditne točke60 do 120 kreditnih točk (ECTS)
Vstopni pogoji

V primeru enovitega študija matura, poklicna matura z dodatnim izpitom, zaključni izpit pred 1. junijem 1995; sicer zaključen študijski program 1. stopnje.

Raven kvalifikacije SOK 8
EOVK Druga stopnja
Učni izidi

Znanje: raven 8

Spretnosti: raven 8

Kompetence: raven 8

Ocenjevanje in zaključevanje

Sistem ocenjevanja:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Pogoji za pridobitev javne listine

Študent magistrskega študija mora ob koncu študija izdelati magistrsko delo, če je tako določeno s študijskim programom. Kandidat mora z njim dokazati, da obvlada področje, s katerega je tema njegovega dela, in metodo raziskovalnega in razvojnega dela.

Pridobi se po letu 2004 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D  in 109/12). 

Prehodnost

Pravice do nadaljnjega izobraževanja: doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK, raven 10).

Izvajalci

Univerze, fakultete, umetniške akademije, visoke strokovne šole.

Center RS za poklicno izobraževanje,
Kajuhova 32U, Ljubljana

Prijava na E-novice